Algemene voorwaarden rechtsbijstandsabonnement

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandsabonnement – 9 maart 2016

1. Algemeen
1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Berntsen Mulder Advocaten in het kader van een met de opdrachtgever gesloten rechtsbijstandsabonnement en de daaruit voortvloeiende nadere opdrachten, één en ander voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen.
1.2 De algemene voorwaarden hebben steeds voorrang en sluiten de toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van welke aard ook, zelfs indien in die voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien door Berntsen Mulder Advocaten schriftelijk bevestigd en aanvaard.
1.3 Bij de uitvoering van het rechtsbijstandsabonnement en de nadere opdrachten is Berntsen Mulder Advocaten gebonden aan de door de Overheid en/of de Nederlandse Orde van Advocaten aan de advocatuur opgelegde (gedrags)regels. Indien gewenst, is nadere informatie terzake op aanvraag te verkrijgen bij Berntsen Mulder Advocaten of de Nederlandse Orde van Advocaten te ‘s-Gravenhage.

2. Totstandkoming rechtsbijstandsabonnement
Het rechtsbijstandsabonnement komt tot stand nadat Berntsen Mulder Advocaten het door opdrachtgever ingediende aanvraagformulier voor akkoord heeft bevestigd. Het rechtsbijstandsabonnement treedt in werking nadat de opdrachtgever het overeengekomen abonnementstarief heeft betaald.

3. Partijen
3.1 Het rechtsbijstandsabonnement is op naam gesteld en niet overdraagbaar. Berntsen Mulder Advocaten verstrekt de in het rechtsbijstandsabonnement overeengekomen diensten uitsluitend aan de in het aanvraagformulier met naam genoemde opdrachtgever. Het rechtsbijstandsabonnement strekt zich niet uit tot advisering aan moeder-, dochter- of zustermaatschappijen, werknemers (met uitzondering van ClaimCare), ondergeschikten of derden, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
3.2 In het rechtsbijstandsabonnement is dienstverlening aan twee met naam genoemde contactpersonen binnen de onderneming van opdrachtgever inbegrepen. Indien gewenst is dat meerdere personen bij de opdrachtgever gebruik kunnen maken van het rechtsbijstandsabonnement wordt een toeslag in rekening gebracht.
3.3 Bij de totstandkoming van het rechtsbijstandsabonnement wordt de opdrachtgever een referentienummer verstrekt. Bij gebruik van het rechtsbijstandsabonnement kan Berntsen Mulder Advocaten om vermelding van het referentienummer vragen. Om misbruik te voorkomen, alsmede vanwege het vertrouwelijk karakter van de informatie tussen opdrachtgever en advocaat, zullen partijen omtrent het referentienummer geheimhouding betrachten.
3.4 In het kader van het rechtsbijstandsabonnement wijst Berntsen Mulder Advocaten een relatiebeheerder aan, de persoon, die de algemene contacten met de opdrachtgever
onderhoudt. Deze relatiebeheerder, is degene, die de opdrachtgever steeds zal benaderen. Berntsen Mulder Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor anderen binnen de onderneming in te schakelen bij de advisering, danwel vanwege specifieke deskundigheid, danwel omdat de relatiebeheerder niet aanwezig is of anderszins.

4. Omvang rechtsbijstandsabonnement
4.1 De diensten, die onder het rechtsbijstandsabonnement vallen, staan vermeld op het aanvraagformulier, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De omvang van de op het aanvraagformulier voorkomende diensten worden bepaald door de hieronder te noemen bijzondere beschrijving. Diensten, die buiten de dekking van het rechtsbijstandsabonnement worden verricht, worden tegen de gebruikelijk, zo nodig nader overeen te komen tarieven, verricht, waartoe verwezen wordt naar artikel 8.
4.2 Indien in een voorkomend geval onduidelijkheid mocht ontstaan over de omvang van het rechtsbijstandsabonnement is het oordeel van Berntsen Mulder Advocaten te dien aanzien beslissend.

5. Conflicterend belang
5.1 Berntsen Mulder Advocaten kan en zal zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer opdrachtgevers belasten, indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daaruit uitlopende ontwikkeling aannemelijk is.
5.2 Een geval als hiervoor genoemd, doet het rechtsbijstandsabonnement niet eindigen, doch ontslaat Berntsen Mulder Advocaten van de verplichtingen in het specifieke geval diensten te verrichten zonder tot enige korting of schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Telefonische helpdesk
6.1.1 Onder telefonische helpdesk wordt verstaan de telefonische eerstelijns rechtshulp, waarbij in een gesprek van +10 minuten Berntsen Mulder Advocaten op voorkomend juridische vragen van algemene aard kort en bondig advies geeft.
6.1.2 Onder voorkomende vragen van algemene aard wordt verstaan vragen op gebied van het Burgerlijke Wetboek (Boeken 1 t/m 8), Wetboek van Koophandel, Intellectueel & Industrieel eigedomsrecht, Rechtsvordering, rechterlijke organisatie, Faillissementswet incl. schuldsanering, strafrecht, strafvordering, Woningwet, ruimtelijke ordening, Algemene Wet Bestuursrecht, Algemene Wet Milieubeheer, de Grondwet, sociale verzekeringswetgeving, contractenrecht en incasso’s. Niet onder telefonische helpdesk vallen vragen op het gebied van internationale rechtsgebieden, verdragen, buitenlandse rechtsstelsels en al die bijzondere wetten, regelingen en besluiten, waarvan Berntsen Mulder Advocaten niet verondersteld kan worden algemene kennis te hebben.
6.2 Het advies kan luiden dat verdere inhoudelijke behandeling wenselijk is. In dat geval is de opdrachtgever altijd vrij om tot verdere behandeling te beslissen en de zaak daarbij aan Berntsen Mulder Advocaten of een derde ter verdere behandeling voor te leggen.
6.3 Berntsen Mulder Advocaten mag desgewenst tijd voor beantwoording nemen, in welk geval de opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal worden teruggebeld.
6.4 De aard van de juridische vraag is (mede) bepalend welke advocaat/jurist tot behandeling overgaat.
6.5 Aan de telefonische helpdesk zijn voor de opdrachtgever geen verdere kosten verbonden dan het geldende abonnementstarief.
6.6 Eventuele kosten verbonden aan verdere behandeling van de zaak ingevolge artikel 6.2 vallen buiten het voor de telefonische helpdesk indien verdere behandeling door Berntsen Mulder Advocaten geschiedt, krijgt de opdrachtgever de overeengekomen prijsreductie als bedoeld in artikel 9.
6.7 De abonnementsprijs is onder andere bepaald door het door partijen gezamenlijk ingeschatte gebruik dat de opdrachtgever van die dienst gebruik zal maken. Indien na calculatie blijkt dat de opdrachtgever het gezamenlijk ingeschatte gebruik met meer dan 30% overschrijdt, zal het tarief geldend voor de volgende categorie aanvullend in rekening worden gebracht.
6.8 Berntsen Mulder Advocaten houdt registratie bij van het gebruik dat de opdrachtgever van de telefonische helpdesk maakt en zal desgevraagd verslag doen. Bij geschillen omtrent het gebruik is de administratie van Berntsen Mulder Advocaten voor partijen bindend.

7. Bedrijfsconsult
Het bedrijfsabonnement voorziet in een jaarlijks bedrijfsconsult, waarin desgewenst de strategische kant van de bedrijfsvoering wordt besproken. Daarbij hanteert Berntsen Mulder Advocaten een checklist. De kosten zijn in het abonnementstarief inbegrepen. Het bedrijfsconsult vindt in beginsel plaats op het kantoor van de opdrachtgever, tenzij partijen een andere lokatie afspreken. Berntsen Mulder Advocaten kan, indien het haar organisatorisch beter uitkomt, het gesprek op haar kantoor laten plaatsvinden.

8. Contract screening
8.1.1 Tegen een tevoren vastgestelde prijs per pagina beoordeelt Berntsen Mulder Advocaten de door de opdrachtgever voorgelegde schriftelijke (concept)overeenkomsten op juridische deugdelijkheid en/of door de opdrachtgever specifiek aangegeven juridische aspecten. Beoordeling vindt plaats aan de hand van een door Berntsen Mulder Advocaten gehanteerde checklist. Het advies zal luiden deugdelijk, ondeugdelijk, op onderdelen (on)deugdelijk, waarbij op de voorgelegde overeenkomst wordt aangegeven wat ondeugdelijk is en/of voor verbetering vatbaar is.
8.1.2 De advisering strekt zich uit tot contracten op het gebied van Burgerlijk Wetboek (Boeken 1 t/m 8), Wetboek van Koophandel, Intellectueel en Industrieel Eigendomsrecht, Rechtsvordering, rechterlijke organisatie, Faillissementswet, strafrecht, strafvordering, Woningwet, ruimtelijke ordening, Algemene Wet Bestuursrecht, Algemene Wet Milieubeheer, de Grondwet, sociale verzekeringswetgeving, contractenrecht, incasso’s en saneringen.
8.1.3 Berntsen Mulder Advocaten adviseert niet over de commerciële aspecten van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de juistheid van de overeengekomen prijs.
8.2.1 Onder “overeenkomst” wordt verstaan volledige tekst inclusief alle bijlagen, waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen.
8.2.2 De opdrachtgever dient de (concept) overeenkomst volledig en voorzien van alle bijlagen, waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen, te overleggen, bij gebreke waarvan Berntsen Mulder Advocaten bevoegd is de advisering op te schorten c.q. te weigeren.
8.3.1 Het advies kan luiden dat verdere inhoudelijke behandeling wenselijk is. In dat geval is de opdrachtgever altijd vrij om tot verdere behandeling te beslissen en de overeenkomst daarbij aan Berntsen Mulder Advocaten of een derde ter verdere behandeling voor te leggen.
8.3.2 In geen geval valt onder contract screening het (her)schrijven van de ter beoordeling voorgelegde overeenkomst.
8.3.3 Eventuele kosten verbonden aan de verdere behandeling van de overeenkomst ingevolge artikel 8.3.1 vallen buiten de contract screening.

9. Korting op geldend uurtarief
9.1 Het geldend uurtarief, verminderd met de overeengekomen korting, wordt in rekening gebracht voor die werkzaamheden, waarvoor geen bijzondere (prijs)afspraken ingevolge het rechtsbijstandsabonnement tussen partijen gelden.
9.2.1 Het geldend uurtarief wordt jaarlijks door Berntsen Mulder Advocaten vastgesteld en is voor de cliënt beschikbaar. Het geldend uurtarief kan per advocaat verschillen, al naar gelang de kennis, ervaring en mate van specialisatie van de betrokken advocaat.
9.2.2 Het geldend uurtarief betreft uitsluitend het honorarium van de behandelend advocaat/jurist, zodat overige kosten zoals B.T.W., kantooronkosten (6%) (prijspeil 2001), procureurs- en deurwaarders-kosten, kosten van derden, waaronder getuigen, deskundigen, alsmede griffierechten, kosten van uittreksels uit diverse registers enz. er niet onder vallen.
9.3 Partijen kunnen in onderling overleg voor een advies en/of procedure een afzonderlijke tariefafspraak maken (bijvoorbeeld vaste prijs, incassotarief enz.). Berntsen Mulder Advocaten zal daarbij rekening houden met de overeengekomen korting. Een afzonderlijke tariefafspraak komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk door Berntsen Mulder Advocaten is bevestigd.

10. Loonschade, ClaimCare, de Incasso Advocaat
10.1 Op de dienstverlening van Berntsen Mulder Advocaten inzake loonschade en/of ClaimCare en/of de Incasso Advocaat zijn de afzonderlijke dienstverleningsvoorwaarden voor iedere productgroep van toepassing. Deze voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij Berntsen Mulder Advocaten.

11. Internationaal netwerk
11.1 Berntsen Mulder Advocaten onderhoudt contacten met advocatenkantoren in de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten en brengt de opdrachtgever desgewenst met het buitenlandse advocatenkantoor in contact.
11.2 De kosten verbonden aan internationale rechtshulp vallen buiten het rechtsbijstandsabonnement en komen voor eigen rekening van opdrachtgever.

12. Abonnementstarief, betaling
12.1 Het abonnementstarief is afhankelijk van de omvang van de onderneming, uitgedrukt in “werkzame personen”. Onder werkzame personen wordt verstaan alle personen die feitelijk bij de bedrijfsuitoefening betrokken zijn waaronder de directeur-eigenaar, arbeidscontractant (fulltime, parttime) oproepkracht, thuiswerker, ingeleende arbeidskrachten en diegenen die zijn gedetacheerd.
12.2 Berntsen Mulder Advocaten kan de opdrachtgever een nadere toelichting van de omvang van de onderneming vragen, welke informatie door de opdrachtgever prompt en zonder enige reserve naar waarheid zal worden verstrekt.
12.3 Indien de onderneming tijdens de abonnementsperiode in omvang toeneemt en daarmee een andere categorie wordt bereikt, zal het abonnementstarief dienovereenkomstig kunnen worden gewijzigd. Het abonnementstarief ondergaat geen verandering indien de omvang van de onderneming tijdens de abonnementsperiode afneemt. In dat geval zal bij de eerstvolgende nieuwe abonnementsperiode het tarief worden aangepast.
12.4 Het abonnementstarief geldt per 12 maanden. Het abonnementstarief wordt evenredig verminderd of vermeerderd al naar gelang de overeenkomst van kortere of langere duur is in de zin van artikel 15.
12.5 Opdrachtgever is gehouden tot betaling van het abonnementstarief zonder enig beroep op korting, verrekening of opschorting.
12.6 Het abonnementstarief wordt per jaar vooruit gefactureerd -in de maand januari- waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen (vervaldag). Als dan het abonnementstarief niet is voldaan, treedt het rechtsbijstandsabonnement niet in werking, zonder dat dit de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting bevrijdt. Werkzaamheden, die worden verricht voordat de opdrachtgever het abonnementstarief heeft voldaan, worden normaal gefactureerd overeenkomstig artikel 12.7.
12.7.1 Alle werkzaamheden, die buiten het kader van het rechtsbijstandsabonnement plaatsvinden, vinden betalend plaats tegen het geldend declaratietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, verminderd met de overeengekomen korting, tenzij partijen schriftelijk een andere betalingsafspraak zijn overeengekomen.
12.7.2 Berntsen Mulder Advocaten zal deze overige werkzaamheden per twee maanden achteraf factureren, waarbij een betalingstermijn geldt van 30 dagen (vervaldag). Evenwel, bij het einde van een opdracht zal de einddeclaratie per direct worden verstuurd.
12.7.3 Berntsen Mulder Advocaten is te allen tijde bevoegd een nader te bepalen voorschot aan de opdrachtgever te vragen wanneer zij werkzaamheden verricht, die niet door het abonnementstarief worden gedekt.
12.8 Na vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is hij tevens verschuldigd de contractuele rente ad 1 % per maand vanaf vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15 % van de hoofdsom, alsmede de gerechtelijke kosten.
12.9 Tenzij anders vermeld, zijn alle kosten/tarieven exclusief B.T.W.
12.10 Berntsen Mulder Advocaten behoudt zich het recht voor prijzen/tarieven tussentijds te wijzigen. Een prijs/tariefswijziging wordt tijdig en schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Berntsen Mulder Advocaten zal alle werkzaamheden, zowel ingevolge het rechtsbijstandsabonnement als daarbuiten naar beste kunnen en met inachtneming van de in haar beroepsuitoefening gebruikelijke Ereregels verrichten. Uit de aard van de werkzaamheden wordt een bepaald resultaat nimmer gegarandeerd.
13.2 Enige aansprakelijkheid van Berntsen Mulder Advocaten is steeds beperkt tot het bedrag van de dekking van de door Berntsen Mulder Advocaten terzake gesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De dekking is gelimiteerd tot 1 miljoen euro.
13.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd BMA aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.

14. Overmacht
14.1 In geval van overmacht is Berntsen Mulder Advocaten gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden, die de overmacht oplevert, voortduurt, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde abonnementsgelden gehouden te zijn.
14.2 Onder “overmacht” aan de zijde van Berntsen Mulder Advocaten wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid, waarmee Berntsen Mulder Advocaten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Berntsen Mulder Advocaten, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, danwel het ontbreken van medewerking door de opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

15. Duur van de overeenkomst
15.1 Het rechtsbijstandsabonnement wordt aangegaan voor tenminste 12 maanden, ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar. Terzake van het rechtsbijstandsabonnement, die halverwege het kalenderjaar wordt aangegaan, geldt het volgende:
– het rechtsbijstandsabonnement, dat tot stand komt in de periode tussen 1 januari en 30 juni van enig jaar, wordt geacht te zijn aangegaan voor kortere duur, namelijk tot 31 december van datzelfde jaar, waarna de overeenkomst wordt verlengd overeenkomstig artikel 15.2;
– het rechtsbijstandsabonnement, dat tot stand komt in de periode 1 juli t/m 31 december van enig jaar, wordt geacht te zijn aangegaan voor langere duur, namelijk tot 31 december van het daarop volgend kalenderjaar, waarna de overeenkomst zal worden verlengd overeenkomstig artikel 15.2.
15.2 Het rechtsbijstandsabonnement wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, tenzij één der partijen tenminste 30 dagen voor expiratiedatum het rechtsbijstandsabonnement middels aangetekend schrijven heeft opgezegd.
15.3 Ten aanzien van de duur van het rechtsbijstandsabonnement kunnen partijen in onderling overleg schriftelijk andersluidende afspraken maken.
15.4 Het rechtsbijstandsabonnement geldt als direct ontbonden zonder plicht tot restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden bij faillissement, surseance van betaling, stillegging en/of liquidatie van de onderneming van één der partijen.
15.5 Het rechtsbijstandsabonnement kan door Berntsen Mulder Advocaten tussentijds worden beëindigd, indien:
– de opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de uit deze overeenkomst of nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en ondanks schriftelijke sommatie van Berntsen Mulder Advocaten nalatig blijft aan zijn verplichting te voldoen, in welk geval de verplichting tot betaling van het abonnementstarief onverkort blijft bestaan;
– onvoorziene omstandigheden, ingevolge waarvan Berntsen Mulder Advocaten in redelijkheid voortgezette uitvoering van de overeenkomst niet kan worden gevergd;
– oneigenlijk gebruik door de opdrachtgever van het rechtsbijstandsabonnement.

16. Toepasselijk recht en forum
16.1 Het rechtsbijstandsabonnement en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Bevoegd in het geval van geschillen is de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders bepaalt.

 

Waarmee kunnen wij u helpen?