Algemene voorwaarden regres

Algemene Voorwaarden Regres

Berntsen Mulder Advocaten 1 juli 2022

(1) De opdracht tot dienstverlening

1.1 Opdrachtgever geeft aan Berntsen Mulder Advocaten (hierna: BMA) opdracht haar belangen te behartigen bij de beoordeling en de buitengerechtelijke afwikkeling van de door Opdrachtgever geleden regres-schade.

1.2 Iedere opdracht aan BMA wordt geacht aan de maatschap te zijn verleend. Dat betekent dat Opdrachtgever ermee instemt dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door één van de medewerkers van BMA, of zo nodig door derden in opdracht van BMA.

(2) Buitengerechtelijke juridische bijstand algemeen

2.1 Als het tot een gerechtelijke regresprocedure moet komen, zullen Opdrachtgever en BMA aanvullende afspraken maken over de kosten. Regresprocedures komen slechts sporadisch voor.

2.2 In de volgende gevallen – ter beoordeling van BMA – wordt de buitengerechtelijke juridische bijstand niet verleend of beëindigd:
a) het bewijs dat de (vermeende) veroorzaker (geheel of gedeeltelijk) aansprakelijk is, kan mogelijk niet worden geleverd;
b) de aansprakelijke veroorzaker biedt geen verhaal of de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker biedt geen dekking voor de schade;
c) de veroorzaker heeft geen aansprakelijkheids- verzekering afgesloten en het Waarborgfonds Motorverkeer biedt geen dekking;
d) door wetgeving en/of jurisprudentie en/of overige afspraken, vervalt de mogelijkheid van verhaal van de in deze voorwaarden bedoelde schade geheel of gedeeltelijk;
e) het financiële belang van de zaak rechtvaardigt geen belangenbehartiging door BMA (meer).
f) opdrachtgever levert niet tijdig de door BMA gevraagde informatie aan.
g) de Nederlandse rechter is niet bevoegd en/of Nederlands recht is niet van toepassing.

(3) Uitvoering van de opdracht

3.1 De overeenkomst van opdracht houdt een inspanningsverplichting van BMA in. Elke opdracht wordt door of vanwege BMA naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht, uitgevoerd. Uit de aard van de opdracht wordt een bepaald resultaat niet gegarandeerd.

3.2 Opdrachtgever zal in redelijkheid alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en gevraagde stukken binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen.

3.3 Als de zaak door Opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd of Opdrachtgever handelt in strijd met art. 2.2 f en/of art. 3.2, kan BMA de daadwerkelijk door haar aan de zaak bestede uren vermeerderd met btw en de externe kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

3.4 BMA vraagt aan het letselschadeslachtoffer een medische machtiging. Hiermee kan (de medisch adviseur van) BMA bij de (behandelend) artsen van het slachtoffer medische informatie opvragen. Opdrachtgever is zich ervan bewust en ermee akkoord dat volgens de AVG alle vertrouwelijke informatie die BMA in dit kader in haar bezit krijgt, uitsluitend aan BMA ter beschikking wordt gesteld, dus zonder dat Opdrachtgever daarin inzage kan krijgen of daar informatie over kan krijgen.

(4.) Kosten

4.1 Opdrachtgever is de volgende buitengerechtelijke kosten verschuldigd:
a. Uurtarief: het tussen partijen overeengekomen uurtarief, vastgesteld aan de hand van de door BMA bijgehouden tijdlijst (uren x tarief + btw), genoteerd in tijdseenheden van 6 minuten.
b. Externe kosten: De kosten van derden (bijvoorbeeld: kosten voor het opvragen van uittreksels, medische informatie of medische adviezen), zonder opslag voor BMA, met BTW.

4.2 Het recht op vergoeding van de kosten ontstaat aan het einde van de maand waarin de werkzaamheden door BMA verricht zijn, zoals blijkt uit de door BMA bijgehouden urenstaten .

4.3 Als opdrachtgever wil dat BMA deze buitengerechtelijke kosten voor haar verhaalt, zullen hier in de Raamovereenkomst aparte afspraken over gemaakt worden.

(5.) Betaling

5.1 BMA beschikt over een derdengeldenrekening, die wordt beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden Berntsen Mulder Advocaten (de ‘Stichting’) overeenkomstig de geldende regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. BMA en de Stichting houden hun bankrekening aan bij een in Nederland gevestigde bankinstelling naar hun keuze.

5.2 Gelden die BMA ten behoeve van de Opdrachtgever ontvangt, dan wel van de Opdrachtgever om in diens opdracht aan derden te betalen, worden gestort op de derdengeldenrekening van de Stichting.

5.4 Over tegoeden op derdengeldenrekening wordt geen rente vergoed, tenzij de statuten van de Stichting anders bepalen.

5.5 BMA en de Stichting streven er naar om ten behoeve van de Opdrachtgever ontvangen bedragen zo snel mogelijk door te betalen.

5.6 De Opdrachtgever zal al het redelijke doen om BMA in staat te stellen om tot een snelle doorbetaling over te gaan.

5.7 BMA, de Stichting en de Opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat ten behoeve van de Opdrachtgever op de derdengeldenrekening aangehouden gelden worden aangewend ter voldoening van de declaratie(s) van BMA. Als derdengelden zijn aangewend ter voldoening van de eigen declaratie(s) bevestigt BMA dat schriftelijk aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever zal eventuele declaraties binnen dertig dagen na factuurdatum (= vervaldatum), zonder enig beroep op korting, opschorting of verrekening, betalen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie aangegeven bankrekeningnummer.

(6.) Privacy

Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de gegevens in de zaak verwerkt worden in de digitale systemen van BMA. BMA verwerkt de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig. BMA verwerkt de persoonsgegevens volgens de geldende (privacy)wetgeving. De Privacyverklaring van BMA is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Deze privacyverklaring is te raadplegen via www.loonschade.nl.

(7.) Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom op hetgeen BMA opstelt ter uitvoering van deze opdracht (zoals brieven, beslismodellen of andere stukken) behoort aan BMA toe, ook nadat de opdracht beëindigd is.

(8.) Aansprakelijkheid

8.1 Enige aansprakelijkheid van BMA is steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald (dekking tot € 1.000.000,00) vermeerderd met het bedrag van een van toepassing zijnde eigen risico.

8.2 Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BMA beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkstelling door de cliënt verschuldigd honorarium met een maximum van € 25.000.

8.3 Opdrachtgever mag in het kader van de door BMA verleende diensten, uitsluitend BMA aanspreken en niet een van de medewerkers rechtstreeks.

(9.) Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst van opdracht tussen BMA en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

(10.) Wijziging voorwaarde

BMA is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke alsdan opnieuw tussen partijen overeengekomen moeten worden.


De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag, Team Handel, onder depotnummer 33/2020.


Deze Algemene Voorwaarden zijn in PDF te downloaden via deze link.

Waarmee kunnen wij u helpen?