← Terug

Erfenis aanvaarden of verwerpen?

Erfrecht

Soorten opties als erfgenaam

Na het overlijden van een dierbare denken weinig erfgenamen na over de vraag of ze de erfenis zullen aanvaarden of zullen verwerpen. Dit is wel een belangrijke vraag.

Voor een erfgenaam zijn er drie opties:

  • Zuiver aanvaarden: ofwel onvoorwaardelijk aanvaarden; Zuivere aanvaarding betekent dat het privé-vermogen van een erfgenaam niet wordt afgeschermd. Een erfgenaam kan dan aansprakelijk worden gesteld voor schulden uit de nalatenschap als deze schulden niet uit de bezittingen van de nalatenschap kunnen worden betaald.
  • Beneficiair aanvaarden: met afscherming van het privévermogen van de erfgenaam; Beneficiaire aanvaarding houdt voor een erfgenaam ook in de verplichting om de nalatenschap te vereffenen.
  • Verwerpen: dat houdt in dat u de erfenis helemaal niet aanvaardt.

Een erfgenaam die in het testament van de overleden persoon is genoemd, of die volgens wettelijke regels erfgenaam is, staat dus voor een lastige keuze.

Om als meerderjarige erfgenaam van de overleden persoon een erfenis zuiver of beneficiair te aanvaarden, of te verwerpen, moet u een schriftelijke verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. Er kan ook één persoon namens alle erfgenamen de keuze doorgeven om te aanvaarden. Hieronder leest u meer over een erfenis aanvaarden of verwerpen.

Lees hieronder meer over andere mogelijke onderwerpen waar u mogelijk te maken mee heeft:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Nalatenschap zuiver aanvaarden

Wanneer we spreken over een erfenis zuiver aanvaarden, hebben we het over het aanvaarden van de gehele erfenis. Hierbij erft u alle bezittingen, maar ook de eventuele schulden van de overledene, samen met eventueel aanwezige andere erfgenamen. De erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het afwikkelen van de erfenis. Als uiteindelijk blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn (in dat geval is de nalatenschap negatief) dan moet degene die zuiver aanvaardt met eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Een erfgenaam kan ook ‘stilzwijgend zuiver aanvaarden’. Dit houdt in dat een erfgenaam zich gedraagt alsof hij zuiver wil aanvaarden. Dit kan bijvoorbeeld door het betalen van schuldeisers van de overledene, het meenemen van bepaalde objecten vanuit de woning van de overledene, of te beschikken over geld op de gezamenlijke rekening.

Denk goed na over uw keuze

Het is zeer raadzaam om advies in te winnen over het al dan niet zuiver aanvaarden van een nalatenschap. Dit vanwege het feit dat de erfboedel ook eventuele schulden bevat en u dus ook te maken kan krijgen met eventuele schuldeisers. Het is slechts in uitzonderingssituaties mogelijk om terug te komen op uw keuze. Een dergelijke situatie is wanneer er achteraf een onverwachte schuld blijkt te zijn en u hier niets van wist en ook niet had kunnen weten. Er wordt van iemand verwacht dat diegene wel heeft onderzocht of er schulden zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan kan iemand niet op het zuiver aanvaarden terugkomen.

Nalatenschap beneficiair aanvaarden

Als iemand in plaats van voor zuiver aanvaarden, voor beneficiair aanvaarden kiest, dan wordt de erfenis aanvaard, maar onder voorbehoud van wat er daadwerkelijk wordt nagelaten. Het komt erop neer dat iemand alleen aanvaardt als de erfenis positief is. Diegene kan hierbij niet persoonlijk worden aangesproken voor de betaling van de schulden van de overledene.

Daar tegenover staat dan wel dat de erfgenaam of de erfgenamen de nalatenschap wel moet(en) vereffenen. Dit houdt in dat de erfenis door de erfgenamen moet worden geregeld volgens de wettelijke regels. De schuldeisers worden betaald door het geld of de spullen van de overleden persoon.

Als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen in de nalatenschap zijn, wordt alles eerlijk verdeeld over schuldeisers. Als er na het betalen van de schuldeisers nog iets overblijft, kan dat worden verdeeld onder de erfgenamen. Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, is er dus een risico dat er niets voor u overblijft.

Als een andere erfgenaam beneficiair aanvaardt, dan wordt u geacht om ook beneficiair te hebben aanvaard. Om dit tegen te gaan dient u alsnog zuiver te aanvaarden of te verwerpen. Dit moet gebeuren binnen drie maanden nadat u hoogte kreeg van de beneficiaire aanvaarding.
Bel ons via 0172 – 49 43 45 of neem contact op via het onderstaande contactformulier.

Nalatenschap verwerpen

Als u een erfenis verwerpt, dan erft u niet. U bent niet verantwoordelijk voor de erfenis en u bent ook niet betrokken bij de afwikkeling van de erfenis, zoals wanneer u een erfenis aanvaardt. U ontvangt niets van wat er wordt nagelaten, maar u kunt ook niet worden aangesproken voor eventuele schulden. Een erfenis verwerpen is een logische keuze wanneer duidelijk is dat de overledene bijvoorbeeld diep in de financiële problemen zat.

Minderjarigen en aanvaarden of verwerpen

Ook minderjarige kinderen kunnen te maken krijgen met een erfenis. Minderjarige kinderen zijn volgens de wet handelingsonbekwaam en mogen derhalve niet (eigenhandig) rechtshandelingen verrichten. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij toestemming nodig hebben van hun ouders als zij een overeenkomst willen sluiten. Als kinderen erven, dan komt het beheer van hun erfdeel over het algemeen bij de ouders dan wel wettelijk vertegenwoordiger te liggen.

De wettelijk vertegenwoordiger kan namens het minderjarige kind de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen. Zuivere aanvaarding is bij minderjarigen niet mogelijk. Wordt er geen keuze gemaakt? Dan geldt dat de minderjarige automatisch de nalatenschap beneficiair aanvaardt. Direct verwerpen van een erfenis namens een minderjarige kan via een machtiging van de kantonrechter.

Wat is nu de beste keuze?

Het is belangrijk om u hierover goed te laten informeren. Onze erfrechtspecialisten kunnen u helpen met deze keuze en samen met u bekijken wat voor u de beste optie is gelet op de verschillende gevolgen.
Onze erfrechtspecialisten kunnen u met al uw vragen verder helpen. Juist wanneer er een conflict is. Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Bel ons via 0172 – 49 43 45 of neem contact op via het onderstaande contactformulier.
    Laat onze specialisten u helpen