← Terug

Advocaat zakelijk contractenrecht

Contractenrecht

Advocaat contractenrecht nodig?

Als particulier en als ondernemer krijgt u te maken met het sluiten van contracten. Het is belangrijk dat de inhoud van deze contracten juist en volledig is om onduidelijkheden in de toekomst te vermijden. U kunt bij onze advocaten zakelijk contractenrecht terecht bij geschillen over onder meer de volgende contracten; arbeid, huur, software, licenties, distributie, agentuur en samenwerking. Ook bij overeenkomsten van opdracht kunt u bij ons terecht.

Onze advocaten contractenrecht zijn in staat om voor u contracten op maat op te stellen of reeds door u opgestelde contracten te beoordelen. Ook kunnen zij voor u in kaart brengen welke risico’s er nog aan de contracten kleven, of die verantwoord zijn of beter door een andere formulering verkleind kunnen worden.
Algemene voorwaarden maken vaak onderdeel uit van een contract. Door deze algemene voorwaarden van toepassing te laten verklaren op een contract, kunnen de belangrijkste risico’s worden afgedekt. Onze specialisten kunnen uiteraard voor u deze algemene voorwaarden opstellen of reeds bestaande algemene voorwaarden juridisch inhoudelijk beoordelen. Van belang hierbij zijn de in de specifieke bedrijfstak spelende ontwikkelingen, waarvan onze contractenrecht advocaten uiteraard op de hoogte zijn. Neem gerust contact met ons op via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.

Lees meer over de situatie die op u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Welke soorten contracten zijn er?

Er zijn talloze overeenkomsten denkbaar binnen het recht. Deze worden doorgaans gesloten tussen twee of meer partijen en wanneer er sprake is van aanbod en aanvaarding, komt de overeenkomst tot stand. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld te maken met:

 • Samenwerkingsovereenkomsten;

 • Franchiseovereenkomsten;

 • licentieovereenkomsten;

 • Zakelijke huurovereenkomsten;

 • Arbeidsovereenkomsten met werknemers;

 • Distributieovereenkomsten;

 • Intentieovereenkomsten.

Beter voorkomen dan genezen

Over het algemeen is het contractenrecht regelend recht. In grote mate kunnen partijen zelf eigen regels en specifieke bepalingen in een overeenkomst opnemen. Ook is een overeenkomst vormvrij; een velletje papier met twee handtekeningen eronder zou rechtsgeldig kunnen zijn.

Juist hierom is het verstandig om iemand met verstand van zaken, een advocaat zakelijk contractenrecht, te laten meekijken bij het opstellen van de overeenkomst. Hierdoor wordt het risico van discussies over interpretatie e.d. bij onderhandelingen tot een minimum beperkt. Een gerechtelijke procedure kan dan in veel gevallen worden voorkomen. Wij staan u graag bij tijdens dit proces. U kunt ons telefonisch bereiken via 0172 – 49 43 45.

Veelvoorkomende problemen

Toch komt het in het contractenrecht helaas voor dat er problemen ontstaan bij de (uitvoering van) een contract. De oorzaken hiervan kunnen de volgende zijn:

 • Geen waterdichte algemene voorwaarden;
 • Overeenkomst blijkt niet in lijn met wettelijke regels (bijvoorbeeld in strijd met openbare orde of goede zeden);
 • Discussie over aansprakelijkheid voor eventuele schade;
 • Problemen bij de naleving van het contract;
 • Onduidelijkheid over opzegtermijn of beëindiging.

Regelmatig staat een contractspartij helemaal niet meer op goede voet met de andere partij en willen beiden af van de overeenkomst. De beëindiging van een overeenkomst kan grote gevolgen met zich meebrengen. De gespecialiseerde advocaten zakelijk contractenrecht van Berntsen Mulder Advocaten kunnen u hierbij helpen.

Vernietigen van een contract

Het vernietigen van een contract is binnen het contractenrecht een manier om van het contract af te komen. Vernietigen heeft terugwerkende kracht, wat inhoudt dat de vernietiging terugwerkt naar het moment van vóór het sluiten van de overeenkomst.

Verschillende vernietigingsgronden

Wanneer er sprake is van één van de in de wet genoemde gronden, kan men een overeenkomst vernietigen. Dit is onder andere mogelijk bij wilsgebreken:

 • Bedreiging: een overeenkomst wordt geacht niet geldig tot stand te zijn gekomen als er sprake was van bedreiging;
 • Misbruik van omstandigheden: Iemand wist dat iemand anders te maken had met bijzondere omstandigheden en sloot bijvoorbeeld een overeenkomst met diegene. Denk hierbij aan een noodtoestand, afhankelijkheid, onervarenheid of abnormale geestestoestand. Bijvoorbeeld het verkopen van medicijnen voor tienmaal de normale prijs;
 • Dwaling: Het ontbreken van een juiste voorstelling van zaken. Als die juiste voorstelling van zaken er wel was, dan zou de overeenkomst niet zijn gesloten. Er geldt hierbij wel een onderzoeksplicht voor de dwalende partij;
 • Bedrog: Ook een verkeerde voorstelling van zaken, maar dan opzettelijk. Iemand zet een ander bewust aan tot een opzettelijk onjuiste mededeling, verzwijging of andere kunstgreep tot het aangaan van een overeenkomst die niet per se voordelig is. Iemand wordt dus bewust in dwaling gebracht.

Gevolgen vernietiging

Als een contract wordt vernietigd dan bestaat het contract niet meer (terugwerkende kracht) en doen we alsof deze ook nooit heeft bestaan. Bij de verkoop van een boek, is de verkopende partij van rechtswege weer eigenaar. De koopovereenkomst heeft namelijk ‘nooit bestaan’.

Verder praten 0172 – 49 43 45

Ontbinding van een contract

Een overeenkomst ontbinden is een manier om zakelijke contracten te doen eindigen.

 • Er moet hierbij sprake zijn van een tekortkoming in het nakomen van een overeenkomst. Een partij houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Deze partij levert bijvoorbeeld een product niet zoals afgesproken;
 • Het tekortkomen moet voldoende ernstig zijn om het ontbinden te rechtvaardigen. Wanneer bijvoorbeeld na oplevering van een verbouwd pand blijkt dat een tegel in de grond iets scheef ligt, is dat te gering om al het geld terug te vragen voor de verbouwing;
 • Degene die tekort schiet, moet eerst in ‘verzuim’ zijn. Dit houdt in dat:
  • Er harde termijnen uit het contract zijn overschreden;
  • Wanneer de partij na het versturen van een ingebrekestelling (schriftelijke aanmaning) met redelijke termijn dan wel fatale termijn nog niet nakomt; of,
  • Als een wederpartij zelf al te kennen geeft dat zij haar verplichtingen niet, of niet volgens afspraak zal gaan nakomen.

Neem gerust contact met ons op via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.

Gevolgen overeenkomst ontbinden

Bij ontbinding worden partijen ‘bevrijd’ van hun verbintenissen uit een (zakelijk) contract. Partijen zijn vervolgens verplicht om de over en weer reeds gedane verplichtingen ongedaan te maken. Soms is dat niet mogelijk en kan er worden gekeken naar een schadevergoeding.


Wij helpen u bij alles omtrent het contractenrecht

Bij ieder juridisch geschil over (de uitvoering van) een overeenkomst, kunt u bij ons terecht voor juridisch advies. Onze advocaten zakelijk contractenrecht zijn volledig gespecialiseerd in overeenkomsten in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat over opstellen, opzeggen of beëindigen.
  Laat onze specialisten u helpen