← Terug

Loonschade advocaat

Loonschade

Werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt thuis na een ongeval? Mogelijk kunt u kosten terugkrijgen!

Heeft u een werknemer die door een ongeluk buiten zijn of haar schuld (tijdelijk) arbeidsongeschikt is geraakt? Bijvoorbeeld door een verkeersongeval of een ander ongeluk? In dat geval lopen de (loon)kosten die u maakt door, terwijl de werknemer thuis zit. U kunt deze kosten terugkrijgen. Dit wordt de loonschade van het bedrijf genoemd.

De kosten die u maakt, kunt u vorderen op de aansprakelijke van het ongeval. In de praktijk worden deze kosten betaald door de verzekeraar van de aansprakelijke van het ongeval.

Berntsen Mulder Advocaten behandelt al jarenlang loonschadezaken voor bedrijven. Van de bakker op de hoek tot de grootste multinationals. Of het nu gaat om een bedrijf met 2 of met 50.000 medewerkers, bedrijven zijn bij ons altijd welkom. Wij vechten voor uw recht op het terugvorderen van loon en andere kosten.

Oorzaken loonschade

Loonschade is het gevolg van een ongeval van één van uw medewerkers. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een verkeersongeval, ongeval met een dier of ongeval door een gevaarlijke weg. Kijk hier verder voor de mogelijke oorzaken.

Op basis van deze oorzaken, kan de werknemer voor langere tijd uitvallen.

Arbeidsongeschikte werknemer: hoe zit het ook alweer?

Om een goed beeld te krijgen van het leerstuk van loonschade en welke kosten hier allemaal onder vallen, is het goed om even stil te staan bij het te volgen traject bij arbeidsongeschikte werknemers:

Loondoorbetaling bij ziekte

Op grond van de wet moet de werkgever 104 weken lang het loon van de zieke werknemer doorbetalen. De doorbetaling moet tenminste 70% van het loon van de zieke werknemer bedragen, met een maximum van 70% van het (wettelijk) maximale dagloon. In het eerste ziektejaar moet de werkgever in ieder geval het wettelijk minimumloon aan de werknemer doorbetalen.

In de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer of de toepasselijke CAO kan een ruimere doorbetalingsplicht zijn opgenomen. Bijvoorbeeld dat de werkgever het eerste jaar 100% – en het tweede jaar 90% van het loon moet doorbetalen. In dat geval moet de werkgever aan deze ruimere verplichting voldoen.

Re-integratie

Een ziekmelding brengt echter niet alleen loonkosten met zich mee. Zo zal de werkgever zo snel mogelijk bij de arbodienst moeten melden dat de werknemer ziek is. De arbodienst zal dan contact opnemen met de werknemer om in te schatten wat de reden van de ziekmelding is en hoe lang het verzuim zal gaan duren.

Ziet het ernaar uit dat de werknemer langdurig zal uitvallen, dan moet de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts moet binnen 6 weken na de eerste ziektedag een probleemanalyse opstellen. Vervolgens beoordeelt de bedrijfsarts elke 6 weken de medische toestand van de werknemer.

Binnen 8 weken na de eerste ziektedag moeten werkgever en werknemer bovendien een re-integratieplan opstellen (‘plan van aanpak’). Dit plan moeten zij uitvoeren en, indien nodig, bijstellen. De werkgever moet de re-integratie van de werknemer monitoren en goed contact met hem houden.

Tijdens de re-integratie moet de werkgever alles in het werk stellen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Kan de werknemer wel werken, maar niet zelfstandig naar de werkplek komen? Dan moet de werkgever vervoer voor de werknemer regelen. Kan de werkplek zo aangepast worden dat de werknemer zijn werk weer kan hervatten? In dat geval moet de werkgever de nodige aanpassingen uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een aangepaste bureaustoel of het inhuren van een werkplekcoach.

Soms is het onzeker of de werknemer zijn eigen werk nog zal kunnen doen. De werkgever zal dan een spoor 2-traject moeten inzetten. Vaak huurt de werkgever een gespecialiseerd bureau in om de werknemer naar een nieuwe werkplek buiten de werkgever te begeleiden.

Na 104 weken

Zijn de 104 weken van doorbetaling verstreken en is de werknemer nog steeds ziek? Dan kan de werknemer in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Sommige werkgevers zijn eigen risico drager voor WGA-uitkeringen. Dit kan betekenen dat de werkgever nog 10 jaar lang de uitkering van de zieke werknemer moet betalen.

Ziek uit dienst

Ook kan het zo zijn dat het tijdelijk contract van de werknemer tijdens zijn ziekte afloopt. In dat geval zal de werknemer een Ziektewet-uitkering kunnen krijgen. Voor deze uitkering kan de werkgever eigen risico drager zijn. De werkgever betaalt dan de Ziektewet-uitkering totdat de werknemer weer hersteld is of 104 weken van ziekte zijn verstreken.

Welke kosten vallen onder loonschade?

Het recht van de werkgever om loonschade te verhalen heeft wel een wettelijke grens. Dit wordt het ‘civiel plafond’ genoemd. Kort gezegd komt dit op het volgende neer:

‘Het bedrag dat de werkgever kan verhalen is ten hoogste gelijk aan het bedrag dat de aansprakelijke persoon als schadevergoeding aan de zieke werknemer had moeten betalen, als de werkgever geen loondoorbetalingsplicht zou hebben gehad.’

(Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamer van 18 augustus 2006, p.2, eerste alinea)

Denk dus de doorbetalingsplicht van de werkgever tijdens ziekte weg. Welk bedrag zou de werknemer dan missen en zou hij bij de schuldige partij kunnen claimen? Voor dat bedrag kan de werkgever loonschade verhalen.

 • Het doorbetaalde nettoloon
 • Bonussen die tijdens ziekte worden opgebouwd, zoals een eindejaarsuitkering
 • Opgebouwd vakantiegeld
 • Kosten van de bedrijfsarts
 • Taxikosten
 • Interne re-integratiekosten, zoals de kosten voor het bijhouden van de verplichte Wet Verbetering Poortwachter documentatie, het monitoren van de ziekte, het overleg met de bedrijfsarts
 • Kosten voor aanpassen van de werkplek, zoals een aangepaste bureaustoel of  aangepast werkgereedschap
 • Spoor 2 traject
 • Multidisciplinaire trajecten
 • Kosten in het kader van het eigen risico dragerschap voor de Ziektewet of WGA

Welke kosten kunnen niet worden verhaald?

 • Omzetverlies
 • Kosten van het opnieuw inplannen van personeel
 • Gederfde winst
 • Kosten vervangend personeel
 • Sociale premies

Loonschade verhalen

Als het uitvallen van uw werknemer te wijten is aan iemand anders (de veroorzaker) dan kunt u de hierboven genoemde kostenposten verhalen op die veroorzaker, of diens verzekeraar. Als een werknemer ziek is, dan lopen de genoemde loonkosten voor u door. Daarnaast moet u bijvoorbeeld re-integratiekosten maken ten behoeve van de werknemer. Wilt u graag loonschade verhalen maar weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact met ons op via 0172 – 42 41 72.

Kortom

Loonschade is te zien als een van de schadeposten die optreedt bij een ongeval met letselschade. Een werknemer maakt iets vervelends mee en loopt letselschade op. Dit kan tijdelijk of blijvend letsel zijn. Denkbaar is dat de werknemer hierdoor een periode, of helemaal niet meer kan werken.

Loonschade is dus te zien als schade die u lijdt doordat een medewerker uitgevallen is door toedoen van een andere, aansprakelijke partij. Het loon moet worden doorbetaald, terwijl de werknemer (gedeeltelijk) niet meer in staat is om de bedongen arbeid te verrichten. Daarnaast moeten er de nodige extra kosten worden gemaakt, zoals reintegratiekosten en kosten voor aanpassingen werkplek, om het uitvallen van de medewerker op te vangen.

Loonschade werkgever – wij staan voor u klaar.

Een ongeval met letselschade is voor niemand fijn. Ook voor werkgevers niet. Wij kunnen u helpen aan een passende letselschade advocaat. Loonschade claimen behoort tot onze dagelijkse bezigheden dus voor loonschade claimen dan wel loonschade verhalen bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt ons bereiken via tel 0172 – 42 41 72 of via de e-mail.
  Laat onze specialisten u helpen