← Terug

Wat mogen bedrijfsartsen wel en niet doorgeven aan werkgevers?

Loonschade

Wat mogen bedrijfsartsen doorgeven aan een werkgever en wat niet?

 1. Mag de bedrijfsarts aan de werkgever doorgeven dat sprake is van een vangnetsituatie?
 2. Wat mag ik als bedrijfsarts nog wél schrijven aan de werkgever?
 3. Mag de bedrijfsarts aan de werkgever melden dat informatie tijdens de aanstellingskeuring is achter gehouden?
 4. Wat mag de bedrijfsarts terugkoppelen aan de werkgever omtrent interventies?
 5. Mag de bedrijfsarts terugkoppelen aan de werkgever dat sprake is van mogelijk loonregres?
 6. Mag een bedrijfsarts aan werkgever meedelen dat werknemer zijn re-integratie belemmert of vertraagt?
 7. Mag een patiënt een gesprek opnemen?
 8. Mag een advocaat van de patiënt informatie opvragen van voor het ongeval?
 9. Aan welke eisen moet een medische machtiging voor het opvragen van medische informatie voldoen?
 10. Mag het UWV zonder toestemming van werknemer medische informatie bij de bedrijfsarts opvragen?

Antwoorden op bovenstaande vragen:

Mag de bedrijfsarts aan de werkgever doorgeven dat sprake is van een vangnetsituatie?

Nee, dat mag niet.

Het bestaan van een vangnetsituatie mag alleen met toestemming van werknemer aan de werkgever doorgegeven worden. Ook het melden in algemene zin dat van ‘een’ vangnetsituatie sprake is, mag niet.

 

Wat mag ik als bedrijfsarts nog wél schrijven aan de werkgever?

De veelgehoorde klacht is dat een bedrijfsarts niet zo heel veel mag terugkoppelen. Maar met een beetje hulp van de NVAB, komen we een eind. In Bijlage 2 bij ‘De Leidraad Bedrijfsarts en privacy’  (pdf) van de NVAB de tekstvoorbeelden.

NIET TOEGESTAAN WEL TOEGESTAAN
Aard van de behandeling De behandeling is adequaat
Benoemen van aandoening De verzuimoorzaak is medisch
Chemotherapie Gerichte behandeling
Familieomstandigheden Omstandigheden
Fysiotherapeut Behandelaar
Gedragscognitief Maatwerktraining
Geopereerd aan…. Gerichte behandeling, waardoor op korte termijn geen mogelijkheden tot re-integratie bestaan
Hartklachten Aandoening waardoor energetische beperkingen
Hartrevalidatie Medewerker werkt actief aan zijn herstel
Is bestraald Is behandeld
Knieklachten Onvoldoende mobiel; beperkingen met langdurig achtereen lopen, beperkt ten aanzien van hurken en knielen (e.d.)
Lopen met krukken ivm knie Voor zijn eigen fysiek belastende werkzaamheden heeft hij goed gebruik van beide armen en benen nodig
Moe Energetisch beperkt; energetische disbalans
Nekklachten Beperkingen met frequent reiken of voor activiteiten boven schouderniveau
Psychische aandoening Aandoening
Psychiater Specialist
Psycholoog Deskundige begeleider
Privé oorzaak Niet arbeidsgerelateerd
Pijnpoli Gespecialiseerde kliniek
Revalidatie op afdeling Medewerker werkt actief aan zijn herstel
Rugklachten Beperkingen bij bukken, tillen en dragen, duwen en trekken (e.d.)
Ruzie met baas of collega Verstoorde arbeidsverhouding
Stappen in werkhervatting Concreet werkhervattingsschema met data, uren en aard van werk (of beperkingen)
Werkgever kent de ziekte De werkgever is door werknemer op de hoogte gesteld van de aandoening en het beloop, of “zoals uw medewerker u reeds heeft verteld.”

 

Mag de bedrijfsarts aan de werkgever melden dat informatie tijdens de aanstellingskeuring is achter gehouden?

Nee. Dit mag niet worden vermeld. Een uitzondering zou kunnen bestaan als er sprake is van een conflict
van plichten.

De wet bepaalt dat werkgever het loon niet hoeft te betalen bij ziekte, als die ziekte het gevolg is van een gebrek dat tijdens de aanstellingskeuring is verzwegen. Maar dit betekent niet automatisch een wettelijk voorschrift voor de bedrijfsarts om dit door te mogen geven. Op basis van wet- en regelgeving zou het antwoord dus ‘nee’ moeten luiden. Kijkend naar literatuur en jurisprudentie, dan lijkt het beeld genuanceerder. Toch menen zowel Boaborea als NVAB dat de basis voor een dergelijke melding in vrijwel alle gevallen erg smal is en in ieder geval zeer duidelijk gemotiveerd zou moeten worden (De NVAB,  ‘De Leidraad Bedrijfsarts en privacy’ p. 25)

 

Wat mag de bedrijfsarts terugkoppelen aan de werkgever omtrent interventies?

De aard van de interventie mag zonder toestemming niet worden vermeld. Het verdient aanbeveling te formuleren in termen van toename van de belastbaarheid. Bijv. “Ik heb werknemer een advies gegeven om deel te nemen aan een training die zijn belastbaarheid vergroot.”
(De NVAB,  ‘De Leidraad Bedrijfsarts en privacy (pdf)’ p. 26)

 

Mag de bedrijfsarts terugkoppelen aan de werkgever dat sprake is van mogelijk loonregres?

Dit mag alleen met toestemming van de werknemer.

Mag een bedrijfsarts aan werkgever meedelen dat werknemer zijn re-integratie belemmert of vertraagt?

De formulering van het antwoord dient feitelijk te zijn. Pas op met een waardeoordeel.

De NVAB geeft in  ‘De Leidraad Bedrijfsarts en privacy’ p. 27 & 28 aan dat de formulering: “Werknemer vertraagt zijn herstel“, geen correcte formulering is. Wanneer een werknemer op geen enkele wijze meewerkt aan re-integratie dan kan de bedrijfsarts dat rapporteren.  Een correcte formulering kan dan de volgende zijn: “Voor het (medisch) probleem waarvoor werknemer verzuimt, is een adequate behandeling mogelijk. Ik heb dit ook zo met werknemer besproken, die te kennen heeft gegeven geen behandeling te willen ondergaan. Naar verwachting zal daardoor het verzuim langer duren dan nodig is. Mijn advies is om een deskundigenoordeel re-integratie inspanningen bij het UWV te vragen.”

de NVAB geeft aan dat als een werknemer een behandeling ondergaat die in de visie van de professional minder adequaat is dan een andere mogelijke behandeling, is dat geen reden om te rapporteren dat werknemer niet meewerkt aan re-integratie.

Pas op met een ‘waardeoordeel’ over inzet van werknemer of wijze van behandeling. De bedrijfsarts moet een neutrale rol blijven vervullen. Dat lijkt in veel opzichten op koorddansen. Een waardeoordeel zet de relaties op scherp en is vaak niet nodig.

Mag een patiënt een gesprek opnemen?

Ja dat mag. Zie de KNMG-handreiking voor artsen ‘Opnemen van gesprekken door patiënten‘ met de bijbehorende infographic (pdf).
De KNMG geeft de volgende samenvatting van deze regels (zie hier de link daar de website van de KNMG):

 1. Patiënten mogen volgens de wet een gesprek met een arts voor privégebruik opnemen.
 2. Zij hoeven dit niet vooraf te melden, maar het komt de verstandhouding ten goede als dit wel gebeurt. Ook de Nederlandse Patiëntenfederatie draagt dit uit.
 3. Een open, uitnodigende houding van de arts verlaagt de drempel en kan heimelijke opnames voorkomen. Denk aan een aankondiging in de wachtkamer over het opnemen van gesprekken.
 4. Zo ontstaat ruimte om samen te bespreken welke behoefte de patiënt heeft en welke informatieoverdracht hier het beste bij past. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een samenvatting van het gesprek aan het eind van het consult.
 5. Openbaarmaking van een geluidsopname, bijvoorbeeld via sociale media, mag alleen als de arts hiermee heeft ingestemd.

 

Mag een advocaat van de patiënt informatie opvragen van voor het ongeval?

Ja dat mag.

Zie ook de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ 5.5. De advocaat wordt gezien als het verlengstuk van de patiënt. De advocaat heeft recht op inzage in en afschrift van het medisch dossier, met dezelfde beperkingen als de patiënt.

Aan welke eisen moet een medische machtiging voor het opvragen van medische informatie voldoen?

De bedrijfsarts kan de volgende checklist gebruiken:

 1. De betrokkene geeft schriftelijke toestemming (de medische machtiging).
 2. Het is duidelijk wie toestemming vraagt.
 3. Het is duidelijk namens wie toestemming wordt gevraagd.
 4. De aanvrager geeft aan over welke gegevens hij al beschikt.
 5. De aanvrager geeft aan welke gegevens hij wil ontvangen.
 6. De aanvrager geeft aan met welk doel hij die gegevens wil ontvangen.
 7. De aanvrager stelt gerichte vragen (of vraag 8 is van toepassing).
 8. Een kopie van het volledige dossier mag alleen door de betrokkene zelf of dienst belangenbehartiger (of jurist of advocaat) worden gevraagd.
 9. Twijfelt u of betrokkene de impact begrijpt van het verstrekken van de informatie? Geef dan niet de gevraagde informatie aan de aanvrager, maar laat betrokkene zelf een kopie van het dossier komen ophalen (met legitimatiebewijs).
 10. Betrokkene zelf of dienst belangenbehartiger (of jurist of advocaat) vraagt de medische informatie aan. Dan mag de bedrijfsarts de informatie/ het dossier verstrekken.
 11. De informatie wordt (met correctie medische machtiging) niet door of namens betrokkene aangevraagd. In dat geval kan alleen een medisch adviseur de informatie aanvragen.

 

Mag het UWV zonder toestemming van werknemer medische informatie bij de bedrijfsarts opvragen?

Ja dat mag.

Het UWV mag dat op grond van de wet SUWI. Het UWV mag uitsluitend die informatie opvragen die noodzakelijk is om het UWV in staat te stellen het deskundigenoordeel te geven.

Het standaard format van het UWV bevat vragen die gemakkelijk uitnodigen om (te veel) informatie te verstrekken. Pas daar voor op als bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeeld welke informatie wel en niet verstrekt mag worden en de bedrijfsarts is ook tuchtrechtelijk aan te spreken op die keuzes.

Meer weten?

Heeft u meer vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord of helpen u verder. U kunt ons altijd bellen op 0172- 42 41 72. Of mailen naar info@loonschade.nl.
  Laat onze specialisten u helpen