← Terug

Aanbesteden

Wmo-regres
Wmo-regres is een juridische dienstverlening. Juridische diensten kwalificeren in de zin van het aanbestedingsrecht als ‘sociale en andere specifieke diensten’ (bijlage XIV Richtlijn 2014/24/EU).


Is Wmo-regres aanbestedingsplichtig?
Nee, afhankelijk van de wijze waarop de inkoop wordt georganiseerd.


Drempelwaarde
De drempelwaarde voor ‘sociale en andere specifieke diensten’ ligt op € 750.000,- exclusief BTW (norm voor 2018-2019, art. 4 Richtlijn 2014/24/EU).
Geeft u één individuele opdracht voor Wmo-regres, dan wordt deze drempelwaarde niet overschreden.
U kunt BMA dus gerust een enkelvoudige opdracht geven om de kwaliteit van onze dienstverlening te ondervinden.
Maar ook in andere gevallen, halen de meeste gemeenten de drempelwaarde niet.


Raamovereenkomst
Voor de verdere samenwerking is het praktisch om een raamovereenkomst te sluiten.
Een Raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en BMA met als doel het plaatsen van toekomstige opdrachten.
U spreekt voor de looptijd van de overeenkomst een aantal voorwaarden af (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd) waaronder de opdrachten (nadere overeenkomsten) zullen worden gegund.


Bepaling van drempelwaarde van de Raamovereenkomst
De gemeente moet dan de waarde van de toekomstige opdrachten ramen.
Dat kan de gemeente doen op basis van de ervaring in het verleden of door naar de toekomst te kijken.
Wat de daadwerkelijke kosten van Wmo-regres zijn, staat nog niet vast.

We kunnen wel grofweg kijken naar de afkoopsom van de afgelopen jaren. De gemeentes hebben afgelopen jaren een afkoopsom van de verzekeraars ontvangen. In 2018 was de afkoopsom € 0,6265 per inwoner. De waarde van de Raamovereenkomst kan geschat worden aan de hand van de afkoopsom. Het incassotarief van advocatenkantoren (en daarmee de waarde van de Raamovereenkomst) is namelijk afhankelijk van de hoogte van de regreskosten.

Wij kunnen voor u een inschatting maken van de waarde van de Raamovereenkomst.

Bij een Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd moet u rekenen met de waarde van de toekomstige opdrachten in de komende 48 maanden.


Geen Europese aanbesteding
Als de drempelwaarde van de Raamovereenkomst hoger is dan € 750.000,- dan moet de gemeente Wmo-regres Europees aanbesteden.
Wij gaan er op grond van onze kennis en ervaring vanuit dat uw gemeente deze drempelwaarde niet zal overschrijden.

Wij kunnen u daar uitgebreider over adviseren.


Enkelvoudig of meervoudig onderhands aanbesteden?
Als de waarde van de Raamovereenkomst kleiner dan € 750.000,- is, gelden voor u de volgende normen:

 • € 0 tot € 33.000
  Enkelvoudige onderhandse gunning, u kunt exclusief met BMA in zee voor Wmo-regres.
 • € 33.000 tot € 50.000 
  Enkelvoudige onderhandse gunning OF meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14 Aanbestedingswet 2012). De keuze moet gemotiveerd worden door de gemeente volgens de richtlijnen uit de Gids Proportionaliteit:
  “De aanbestedende dienst motiveert in deze gevallen zijn keuze op basis van de in de Gids Proportionaliteit vermelde aspecten, te weten: de omvang van de opdracht, de transactiekosten voor de inschrijvers en de aanbestedende diensten, het aantal potentiële inschrijvers, het gewenste eindresultaat, de complexiteit van de opdracht, het type van de opdracht en het karakter van de markt, en legt deze vast in het inkoopdossier. Deze motivering wordt een ondernemer op grond van artikel 1.4, derde lid Aanbestedingswet 2012 op diens schriftelijk verzoek verstrekt.“
 • € 50.000 tot € 750.000
  Meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14 Aanbestedingswet 2012). De gemeente moet 3 tot 5 gegadigden uit te nodigen om een offerte in te dienen. De gemeente gunt vervolgens aan een van de gegadigden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding of gemotiveerd op basis van andere criteria.

Voor veruit de meeste gemeenten zal een onderhandse gunning mogelijk zijn. Wij adviseren u graag over uw situatie.


Uw keuze?
De gemeente is dus in alle gevallen vrij om Berntsen Mulder Advocaten een individuele opdracht te geven voor Wmo-regres.
Daarmee ‘wint u tijd’ in de besluitvorming en kunt u kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ondertussen blijft er geen geld liggen.

Mocht uw gemeente er voor kiezen om met ons een Raamovereenkomst te sluiten, dan is dat ook mogelijk.
Wij gaan er van uit dat er geen aanbestedingsplicht is onder de volgende omstandigheden:

 • De Raamovereenkomst wordt afgesloten voor 2 jaren;
 • De begrote waarde van Wmo-regres voor 2 jaren in uw gemeente is niet hoger dan € 50.000,-
 • U kiest voor enkelvoudige onderhandse gunning aan Berntsen Mulder Advocaten vanwege kostenefficiëntie, de complexiteit van de dienstverlening en het gewenste niveau van dienstverlening en de aantoonbare kennis van Berntsen Mulder Advocaten op dit gebied.
 • U legt uw keuze vast in het inkoopdossier.

Maar ook als uw gemeente wel kiest voor meervoudig onderhandse gunning of zelfs voor een openbare aanbesteding, dan willen wij graag in de gelegenheid worden gesteld om mee te dingen naar de opdracht.

In alle gevallen zijn wij bereid om met u in gesprek te gaan en u, vanuit onze kennis en ervaring, te adviseren over de beleidsvorming.
  Laat onze expertise u helpen

  Wij bij Berntsen Mulder Advocaten zijn altijd geïnteresseerd in uw verhaal.We kijken samen hoe we u verder
  kunnen helpen en bespreken graag alle opties.