← Terug

Wat is Wmo-regres

Wmo-regres

Wat is Wmo-regres?

De Wmo biedt mensen hulp, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Hulpbehoevenden kunnen een Wmo-voorziening aanvragen bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Sinds 19 juli 2014 en 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Een dag na publicatie in de Staatscourant is de wet op hoofdlijnen in werking getreden. De volledige wet is in werking getreden op 1 januari 2015. Voor de gemeenten is belangrijk dat het regresrecht bestaat sinds 19 juli 2014.

Ook na een ongeluk kunnen slachtoffers een Wmo-voorziening aanvragen. De gemeente mag dan de kosten verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van de schade. Dat heet het regresrecht.

Berntsen Mulder Advocaten is specialist op het gebied van regresrecht. Wij helpen u graag met het opzetten van uw beleid. Wij kunnen het Wmo-regres voor de gemeente uitvoeren, zonder dat de gemeente enig financieel risico loopt.


Artikel 2.4.3 Wet Maatschappelijke ondersteuning

Dit is de tekst van artikel 2.4.3 van de WMO:

  1. “Behoudens toepassing van artikel 2.4.4, heeft een gemeente voor de krachtens deze wet gemaakte kosten verhaal op degene, die jegens de cliënt naar burgerlijk recht tot schadevergoeding is verplicht in verband met het feit dat aanleiding heeft gegeven tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget.
  2. Het verhaal beloopt ten hoogste het bedrag, waarvoor aansprakelijke persoon bij het ontbreken van de maatwerkvoorziening of het persoonsgebonden budget naar burgerlijk recht aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de cliënt naar burgerlijk recht is gehouden.
  3. Voor zover de geldswaarde van de maatwerkvoorziening niet kan worden vastgesteld, wordt deze bepaald op een geschat bedrag. Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld.
  4. Indien de cliënt in dienstbetrekking werkzaam is, gelden het eerste tot en met derde lid, ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte werkgever van de cliënt, onderscheidenlijk ten aanzien van de naar burgerlijk recht tot schadevergoeding verplichte persoon, die in dienstbetrekking staat tot dezelfde werkgever als de cliënt jegens wie naar burgerlijk recht de verplichting tot schadevergoeding bestaat, slechts indien het in het eerste lid bedoelde feit is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van die werkgever onderscheidenlijk persoon.
  5. Voor de toepassing van het vierde lid wordt mede als werkgever beschouwd de inlener, bedoeld in artikel 34 van de Invorderingswet 1990.”

Regresspecialisten

Berntsen Mulder Advocaten is specialist op het gebied van regresrecht. Wij helpen u graag gratis met het opzetten van uw beleid en het uitvoeren van het regres. De gemeente kan zich dan op de uitvoering van de Wmo richten.

Veelgestelde vragen

Wij hebben een whitepaper met veelgestelde vragen opgesteld. Wilt u dit whitepaper ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Karin Nijman-Weninger.