← Terug

Bedrijf in moeilijkheden

Ondernemingsrecht

Ondernemerschap in de praktijk: Wat zijn de valkuilen?

Ondernemers zijn vaak de drijvende kracht achter innovatie en zakelijk succes. Ze zijn van nature geneigd om uitdagingen te zien als kansen en problemen als puzzels die opgelost moeten worden. Deze optimistische kijk op het bedrijfsleven is vaak cruciaal, vooral in de vroege jaren van een onderneming, waarbij obstakels overwonnen moeten worden en het bouwen van een stevig fundament prioriteit heeft. Echter, er is een kant van deze kracht die soms over het hoofd wordt gezien – de kracht om problemen te erkennen en effectief aan te pakken wanneer een bedrijf in moeilijkheden verkeert.

Lees meer over de situatie die voor u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

 

Het Ondernemersoptimisme: Van kansen naar problemen

Vaak zien ondernemers moeilijkheden als een tijdelijke tegenslag die ze met hun vastberadenheid en doorzettingsvermogen kunnen overwinnen. Dit is bewonderenswaardig, maar het kan leiden tot problemen als moeilijkheden niet tijdig worden onderkend en aangepakt. Hier komt het belang van een realistische kijk op de situatie naar voren.

Wanneer financiële problemen niet tijdig worden gesignaleerd en aangepakt, bestaat het risico dat een ondernemer – als het misgaat – in privé door een schuldeiser, of een curator wordt aangesproken. Om dit te voorkomen kunt (/moet) u uiteraard zelf maatregelen nemen, maar is het ook belangrijk om tijdig advies in te winnen bij een expert die u kan adviseren over welke mogelijkheden u heeft om problemen op te kunnen lossen,
maar u ook kan vertellen wat u beter niet meer kunt doen.

Signaleren en aanpakken van problemen

Om problemen om te kunnen lossen, is het eerst van belang dat deze worden gesignaleerd. Daarom is een goed boekhoudprogramma (en een goede boekhouder) zo belangrijk. Zonder actuele cijfers, in een duidelijk overzicht, komen problemen maar moeilijk aan het licht. Pas als de problemen duidelijk zijn kunt u gaan werken aan een reddingsplan. Binnen Berntsen Mulder Advocaten werken wij met een team gespecialiseerde advocaten die u hierbij kunnen helpen. Zij worden door de rechtbank ook regelmatig benoemd tot curator bij een faillissement of bewindvoerder bij een surseance van betaling. Zij weten dus ook uit eerste hand wat er gebeurt als het echt misloopt. Deze ervaring gebruiken zij om u te helpen deze problemen te vermijden.

Bel ons via tel:

0172 – 49 43 45

Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.

Reddingsplan?

Bij een reddingsplan komen alle elementen van de bedrijfsvoering aan de orde: inkomsten, kosten, bezittingen en schulden. Hoe kan er enerzijds worden bezuinigd, terwijl de inkomsten worden verhoogd? Zo kan mogelijk de debiteurenincasso worden geoptimaliseerd of kunnen bepaalde bezittingen te gelde worden gemaakt (denk hierbij aan sale & lease back constructies) om de schuldenlast te verminderen. Zijn crediteuren bereid mee te werken aan een crediteurensanering? Met name het saneren van de oude schulden blijkt een cruciaal element bij de vraag of een reddingsplan succes heeft of niet. Welke mogelijkheden zijn er voor sanering van de oude schulden?

1.Onderhands akkoord

Bij een onderhands akkoord worden de oude schulden afgekocht tegen betaling van een percentage van deze schuld. De medewerking van alle schuldeisers is vereist. Als de normale schuldeisers instemmen, en als aan de voorwaarden van de Leidraad Invordering wordt voldaan, werkt ook de belastingdienst mee aan een dergelijk akkoord. Tijdelijk neemt de belastingdienst – in het kader van de afwikkeling van coronaschulden – een soepelere houding aan. Lees hier meer over het saneren van belastingschulden en de Whoa-routekaart

2. Dwangakkoord of WSNP voor ZZP’ers/eenmanszaken

Als een ZZP’er een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn schuldeisers, maar dit wordt niet door iedereen geaccepteerd, kan hij de rechter vragen dit akkoord bindend op te leggen aan de schuldeisers die hebben tegengestemd. Let op: deze regeling geldt dus niet voor rechtspersonen (stichtingen, bv’s, nv’s). De rechter wijst dergelijke verzoeken toe als “de schuldeiser in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat hij heeft bij uitvoering van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van de schuldenaar of de overige schuldeisers die door de weigering worden geschaad.”

3. Surseance van betaling

Een ondernemer kan een surseance (uitstel) van betaling aanvragen bij de rechtbank als zijn bedrijf in tijdelijke financiële problemen verkeert, die op korte termijn zijn op te lossen. Anders dan de meeste fiscale regelingen (die alleen voor belastingschulden gelden) geldt de surseance ook voor de vorderingen van de overige schuldeisers. Gedurende deze regeling kan de ondernemer niet worden verplicht om schulden te betalen die zijn ontstaan vóór de ingangsdatum van de regeling. De ondernemer heeft dus even de tijd om orde op zaken te stellen. Omdat de rechtbank een bewindvoerder aanstelt, die gedurende de surseance samen met de ondernemer het beheer over het bedrijf voert, verliest de ondernemer wel een deel van de regie over zijn bedrijf. Tijdens een surseance bestaat ook de mogelijkheid om middels een akkoord een crediteurensanering bindend op te leggen aan de schuldeisers. Niet alle schuldeisers hoeven hier dan mee in te stemmen (zoals onder 1 wel vereist is). Anders dan de regeling onder 2 geldt deze regeling wél voor rechtspersonen (stichtingen, bv’s, nv’s).

Op papier lijkt de surseance van betaling een mooi instrument om een crediteurensanering door te voeren als niet alle schuldeisers meewerken. In de praktijk blijkt dat tot nu toe echter niet vaak succesvol. Daarom is ook een nieuwe regeling ingevoerd:

Saneren met behulp van de WHOA

Met de nieuwe Wet Homologatie Akkoord (WHOA) is het wel mogelijk om zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord te bereiken. De WHOA is een korte, maar ingewikkelde procedure. De WHOA is er voor alle ondernemers die dreigen failliet te gaan, maar nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door het saneren van de schulden kan een faillissement worden voorkomen. Het WHOA-traject kan ook worden ingezet om tot een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsactiviteiten te komen, wat tot een beter resultaat kan leiden dan in een faillissement. Om een beroep te kunnen doen op het WHOA-traject, moet in redelijkheid kunnen worden gezegd dat de ondernemer binnenkort zijn schulden niet meer kan betalen.

Tijdens het traject biedt de ondernemer een akkoord aan de schuldeisers. Schuldeisers worden daarin verdeeld in verschillende klassen, op basis van rechten en afspraken. Zo zijn er de gewone handelscrediteuren zonder bijzondere voorrechten en crediteuren met een preferente positie zoals de bank en fiscus. Er wordt dan per klasse gestemd en bekeken of de vereiste meerderheid is bereikt. Binnen de WHOA is er veel vrijheid om een akkoord in te richten. Dit is afhankelijk van de concrete situatie. De afkoop van de schulden hoeft niet perse via geld plaats te vinden, maar kan ook in aandelen geschieden (een zogenaamde debt for equity swap). Ook is het mogelijk om contractuele afspraken (zoals huurovereenkomsten) eenzijdig te beëindigen of aan te passen.

Als tenminste één klasse heeft ingestemd, kan het akkoord worden voorgelegd aan de rechter ter goedkeuring (homologatie). Daarvoor is een advocaat vereist. Als de rechter het akkoord goedkeurt, is het bindend voor alle schuldeisers. Ook voor de schuldeisers die tegenstemden.

Ons advies

Ons advies: ook als uw bedrijf goed draait, maak wel van tijd tot tijd een afspraak met uw boekhouder. Loop samen de cijfers door en bespreek eventuele knelpunten. Dit kan vaak al veel (toekomstige) problemen verhelpen. Mocht het toch slechter gaan, ga bij een specialist langs die ervaring heeft met bedrijven in moeilijkheden.

Ons team staat uiteraard voor u klaar. Kom langs voor een kop koffie. Wij helpen u graag verder.
Liever bellen? Neem contact op via: 0172 – 49 43 45. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
    Laat onze specialisten u helpen