Nog meer hulp voor ondernemer in nood: Betalingsuitstelwet

Ondernemingsrecht
Blog
8 juni 2020

Het kabinet komt met een tijdelijke Betalingsuitstelwet, om ondernemers te helpen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. In dit artikel schijnt advocaat ondernemingsrecht Jeroen Thiele er zijn licht over.

Inmiddels zijn er al veel maatregelen getroffen om ondernemers in nood door de coronacrisis te helpen. Dit varieert van uitstel van belasting, subsidies en ruimere mogelijkheden voor kredietverlening tot een convenant tussen huurders en verhuurders.  Daar komt waarschijnlijk op korte termijn een extra maatregel bij. Op 4 juni 2020 is het Voorontwerp Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020 ter consultatie voorgelegd. Dat er haast bij is, blijkt wel uit het feit dat voor de consultatie (iedereen mag dan commentaar geven op de wet) welgeteld 1 week is ingeruimd…

Algemeen betalingsuitstel? Nee…

Ik zal direct met de deur in huis vallen. De conceptwet voorziet niet in een algemeen betalingsuitstel voor ondernemers in betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis. Waar voorziet de wet dan wel in?

De wet kan ervoor zorgen dat een schuldeiser maatregelen moet uitstellen die hij normaal gesproken kan nemen als een ondernemer niet betaalt. Dus een ondernemer die vanwege corona een factuur niet kan betalen, kan even ‘lucht’ krijgen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer een onderneming wordt geconfronteerd met een schuldeiser die:

 1. het faillissement van de onderneming aanvraagt;
 2. verhaalsmaatregelen treft:

a. Executoriaal of conservatoir beslag legt of uitwint;
b. een zekerheidsrecht (bijv. pandrecht) uitwint;

Kan de ondernemer aan de rechter vragen de acties van deze specifieke schuldeiser voor de duur van 2 maanden uit te stellen. Deze periode kan maximaal 2 keer met eenzelfde termijn worden verlengd, zodat het uitstel maximaal 6 maanden kan duren.

Het uitstelverzoek wordt toegewezen wanneer:

– de ondernemer zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet kan voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen;
– deze liquiditeitsnood hoofdzakelijk of uitsluitend is ontstaan doordat de ondernemer zijn bedrijfsvoering niet (volledig) heeft kunnen voortzetten vanwege de beperkende maatregelen die de overheid in verband met het corona-virus sinds 16 maart afkondigde;
– voorafgaand aan de afkondiging van de beperkende maatregelen geen sprake was van financiële problemen;
– het bedrijf van de ondernemer verdiencapaciteit en toekomstperspectief heeft;
en
– de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen wordt geschaad

Wat zijn de voorwaarden?

– wanneer er nieuwe betalingsverplichtingen worden aangegaan, of er een nieuwe betaaltermijn vervalt bij een al lopende overeenkomst, moet deze wel tijdig worden voldaan zodat er geen nieuwe schulden ontstaan tijdens het uitstel;
– Het uitstel werkt alleen jegens de specifieke crediteur die het faillissement aanvraagt of verhaalsmaatregelen treft, niet jegens de overige crediteuren;
– de regeling geldt niet voor de belastingdienst. Die heeft een eigen uitstelregeling;

Contractuele gevolg van betalingsuitstel door de rechter

Wanneer de rechter het betalingsuitstel heeft toegewezen heeft dit – naast dat betaling tijdelijk niet meer kan worden afgedwongen – tot gevolg dat de niet tijdige betaling:

op zichzelf niet langer een grond is voor:
1. een wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de schuldenaar;
2. opschorting van de nakoming van een verbintenis jegens de schuldenaar, en
3. ontbinding van een met de schuldenaar gesloten overeenkomst.

Met andere woorden: de overeenkomst moet ongewijzigd worden voortgezet, ook door de tegenpartij.

Voorkomen misbruik

Wanneer wordt geconstateerd dat de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden uit de regeling, of wanneer 1 of meer schuldeisers worden benadeeld (of daar gegronde vrees voor bestaat) kan de rechter ambtshalve (uit zichzelf) of op verzoek van een schuldeiser het betalingsuitstel opheffen en wordt het faillissementsverzoek alsnog op korte termijn behandeld.

Let op!

Wat gebeurt er met ontvangen betalingen tijdens het uitstel als het faillissement nadien toch wordt uitgesproken? Veel ondernemers weten dat je moet oppassen met betalingen vlak voor een faillissement. Een curator kan in bepaalde gevallen betalingen terugvorderen die vlak voor een faillissement zijn gedaan. Dit is met name het geval bij betalingen in de periode tussen de aanvraag van het faillissement en de uitspraak van het faillissement.

Gevarenperiode

In de huidige uitstelregeling wordt deze ‘gevarenperiode’ opgerekt naar maximaal 6 maanden omdat het faillissementsverzoek niet wordt afgewezen, maar alleen wordt uitgesteld. Dit zou voor de schuldenaar tot een onevenredige benadeling leiden. De schuldenaar moet in deze periode immers wel aan zijn verplichtingen blijven voldoen, maar loopt het risico dat – wanneer toch een faillissement volgt – hij alle ontvangen betalingen aan de curator moet afstaan. Om dit te voorkomen is in de regeling opgenomen dat een curator een dergelijke vordering alleen kan instellen als er is samengespannen om de faillissementsboedel te benadelen. Dat is meestal niet het geval. Ook kan in deze periode makkelijker worden verrekend.

Zoals reeds aangegeven is het de verwachting dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De wet blijft in ieder geval in werking tot 1 oktober 2020.

Wilt u hier nu al meer over weten? Bel mij gerust op tel. 0172 – 42 41 72 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  11 april 2023

  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  Wanneer een onderneming in andere handen overgaat, is het de vraag wat er gebeurt met […]


  Lees meer ›
  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  20 december 2022

  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan […]


  Lees meer ›