Weerbaar uit de crisis | Blogserie deel 3: Wat te doen met een belastingschuld?

Ondernemingsrecht
Blog
23 juni 2022

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de verschillende steunmaatregelen zoals NOW subsidies of het betalingsuitstel. Met het verdwijnen van de maatregelen, zijn echter niet alle problemen verdwenen. Vanaf 1 april eindigt de regeling voor het bijzondere betalingsuitstel en met ingang van 1 oktober 2022 moeten ondernemers beginnen met het afbetalen van de belastingschulden die tijdens de coronaperiode zijn opgebouwd. Het is nu al duidelijk dat veel ondernemers daar niet toe in staat zijn.

Gefaciliteerd door ruime uitstelregelingen tijdens de coronaperiode hebben veel ondernemers belastingschulden opgebouwd. Welke mogelijkheden zijn er om deze schulden te saneren zodat de onderneming weer met een gezonde basis naar de toekomst kan kijken? Op 28 juni organiseren wij een workshop over dit onderwerp waarbij u van harte welkom bent.

Saneren van belastingschulden vóór de Coronacrisis

Het is een bekend gegeven dat de Belastingdienst voor de coronacrisis niet een van de makkelijkste partijen was om mee tot overeenstemming te komen over een sanering van belastingschulden. Het beleid van de Belastingdienst hierover is vastgelegd in de Leidraad Invordering 2008. In de relevante afdeling van de leidraad is eerst een uitgebreid artikel opgenomen in welke gevallen de belastingdienst niet meewerkt aan een sanering. Kort samengevat staat de belastingdienst wel open voor een regeling wanneer:

 • er een regeling is getroffen waar alle schuldeisers mee hebben ingestemd;
 • de belastingdienst in deze regeling tenminste het dubbele percentage van wat de normale schuldeisers ontvangen krijgt;
 • het te ontvangen bedrag niet door uitwinning van zekerheden of beslagleggingen kan worden verkregen;
 • de belastingdienst niet wordt achtergesteld bij andere bevoorrechte schuldeisers;
 • alle lopende fiscale verplichtingen tijdig en volledig worden nagekomen;
 • er geen derde is die aansprakelijk gesteld kan worden voor de belastingschulden;
 • na uitvoering van de regeling het bedrijf reële vooruitzichten heeft om zijn bedrijf op een gezonde manier te kunnen continueren;

In de praktijk blijkt dat zelfs wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, de belastingdienst nog steeds moeilijk over de streep is te trekken.

Saneren van belastingschulden ná de Coronacrisis

De Minister van Economische zaken en Klimaat heeft in zijn brief van 21 januari 2021 al aangekondigd dat de belastingdienst saneringsverzoeken van bedrijven met ‘coronaschulden’ met een welwillende blik zal beoordelen. Dat beleid is in maart 2022 vastgelegd in de Tijdelijke instructie saneringen (PDF!). De aanhef van deze regeling luidt als volgt:

De ontvanger neemt bij de behandeling van verzoeken om sanering die door ondernemers zijn ingediend tijdelijk een soepele houding aan vanwege de coronacrisis. Ofwel: bij twijfel toekennen, indachtig het doel van deze instructie.

Deze regeling is dus een tijdelijke oplossing voor de financiële problemen die door de coronacrisis bij bedrijven zijn ontstaan. De regeling wordt ingetrokken wanneer er volgens de belastingdienst geen noodzaak meer is om een soepele houding aan te nemen vanwege de coronacrisis. Wanneer dat het geval is, daar kunnen wij slechts naar gissen.

Wat is er nu precies veranderd door deze tijdelijke instructie? Ik zet de belangrijkste veranderingen op een rij:

 • bij het verzoek moet nu een positieve externe beoordeling over de levensvatbaarheid van de onderneming worden gevoegd. Deze beoordeling kan worden afgegeven door een accountant (RA of AA), een bank of een herstructureringsdeskundige in een WHOA procedure. Overigens wordt het verzoek niet afgewezen wanneer deze verklaring ontbreekt, maar zal de belastingdienst de levensvatbaarheid dan zelf onderzoeken;
 • bij het verzoek moet een liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden worden gevoegd waaruit de aflossingscapaciteit voor die periode blijkt;
 • in beginsel moet aan de belastingdienst nog steeds het dubbele percentage worden aangeboden van wat aan de normale crediteuren wordt aangeboden. Het kabinet heeft echter aangekondigd dat voor verzoeken die tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2023 worden ingediend, de eis van het dubbele percentage niet geldt;

De belastingdienst kan onder de tijdelijke regeling ook instemmen met een voorgestelde sanering die is gericht op beëindiging van de onderneming. Dat was voorheen niet mogelijk. Het voorgestelde bedrag moet in beginsel ineens worden voldaan, of wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, in maximaal 12 gelijke maandelijkse termijnen. De regeling is ook van toepassing op ‘niet-coronaschulden’.

De regeling kan door de belastingdienst altijd worden ingetrokken wanneer de ondernemer onjuiste informatie heeft verstrekt waarvan hij wist, of had moeten weten dat deze informatie niet juist was, een betaling heeft gemist, of zich niet aan de overige voorwaarden houdt.

Conclusie

De belastingdienst voert nu tijdelijk een soepeler beleid met betrekking tot saneringsverzoeken. De belangrijkste versoepeling is verwoord door de zinssnede: “Bij twijfel instemmen”. In aanvulling op deze tijdelijke versoepeling vervalt de eis van het dubbele percentage bovendien voor verzoeken die worden ingediend in de periode 1 augustus 2022 en 1 oktober 2023. Dit laatste maakt in veel gevallen een groot verschil uit. Door alle uitstelregelingen is de belastingschuld enorm opgelopen waardoor de belastingdienst in deze situatie vaak de grootste crediteur is. Voor de financiering van een sanering kan dit veel verschil uitmaken

De conclusie van deze blog is: Dit is het moment om na te denken over een sanering van (belasting)schulden. Hoe langer u wacht, des te meer corona uit ons collectieve geheugen is verdwenen. De belastingdienst hanteert nu nog soepele voorwaarden voor deze verzoeken. Hoewel de versoepeling niet morgen opgeheven zal worden, komt er wel ooit een eind aan. Als u twijfelt u uw onderneming in aanmerking komt voor een sanering, of als u wilt weten wat daarvoor nodig is, nodig ik u van harte uit om contact met mij, of mijn collega’s op te nemen.

Wilt u hier nu al meer over weten? Bel mij gerust op tel. 0172 – 42 41 72 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  11 april 2023

  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  Wanneer een onderneming in andere handen overgaat, is het de vraag wat er gebeurt met […]


  Lees meer ›
  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  20 december 2022

  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan […]


  Lees meer ›