← Terug

Concurrentie- en relatiebeding zakelijk

Arbeidsrecht werkgever

Concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor concurrenten van zijn voormalig werkgever of een bedrijf te beginnen in dezelfde branche. Een relatiebeding verbiedt een werknemer om na beëindiging van het dienstverband contact op te nemen met de relaties van zijn voormalig werkgever. Hiermee wordt voorkomen dat een werknemer na zijn uitdiensttreding er met de belangrijke klanten of leveranciers vandoor gaat.

In zowel een concurrentie- als relatiebeding zijn vaak forse boetebedragen opgenomen voor de situatie dat een werknemer dit beding overtreedt.

Lees meer over de situatie die op u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 42 71 94

Waar moet een concurrentiebeding aan voldoen?

 • Een concurrentie- en/of een relatiebeding beperkt een werknemer in de keuze van de door hem geambieerde werkkring. Dit staat op gespannen voet met de grondwettelijke bepaling dat
  een ieder recht heeft op een vrije keuze van arbeid. Om die reden dient een concurrentiebeding aan strenge voorwaarden te voldoen.
 • Een concurrentiebeding is alleen rechtsgeldig, als dit beding door een meerderjarige werknemer schriftelijk is overeengekomen. Dat betekent dat een verwijzing naar een
  bedrijfsreglement, CAO of vergelijkbare regeling niet volstaat. Weet u niet wat van toepassing is op uw situatie? Neem gerust contact met ons op.
  U kunt ons bereiken via 0172 – 42 71 94, door het contactformulier in te vullen of door ons een bericht te sturen via WhatsApp
 • Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding is toegestaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In een overeenkomst voor bepaalde tijd, alleen als in de arbeidsovereenkomst
  schriftelijk is gemotiveerd dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Als deze schriftelijke motivatie in een arbeidsovereenkomst ontbreekt, zal
  het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur geen stand houden. Het is dus van belang dat er op deze punten wordt gelet.
 • In dit verband dient nog te worden vermeld dat de motiveringseis voor een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur een strenge toets blijkt te zijn. Dat wil
  zeggen dat een werkgever van goede huize moet komen, wil een motivering van een zwaarwegend belang bij een concurrentiebeding door een rechter worden geaccepteerd.
 •  In een concurrentiebeding moet ook de duur van de beperking worden opgenomen. Uit de praktijk blijkt dat een concurrentiebeding voor een periode van één jaar zeer gebruikelijk is.
  Indien een concurrentiebeding voor een langere periode wordt aangegaan, loopt de werkgever het risico dat een rechter dit concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk zal vernietigen, als
  de werknemer in verhouding tot het te beschermen belang van werkgever onbillijk wordt benadeeld.
 • Verder verdient het aanbeveling om in een concurrentiebeding een geografische beperking op te nemen. Wat gerechtvaardigd is qua geografische reikwijdte, zal afhankelijk zijn van
  verschillende factoren, zoals het soort onderneming en de positie van de werknemer in het bedrijf.
 • Het is belangrijk dat een werkgever vooraf goed nadenkt over de reikwijdte van een geografische beperking, zodat hij dit zo nodig ook aan een rechter kan uitleggen. Wanneer er geen
  geografische beperking is opgenomen in het concurrentiebeding of deze beperking is te groot, loopt een werkgever wederom het risico dat het concurrentiebeding bij een rechter sneuvelt
  of alsnog (fors) wordt beperkt qua reikwijdte.

Het handhaven van een concurrentie- en/of relatiebeding

Als een werknemer na beëindiging van het dienstverband bij een concurrent in dienst treedt of een (zakelijke) relatie aangaat met de klanten, kan een werkgever hem hierop schriftelijk aanspreken. Hierbij kan dan tevens aanspraak worden gemaakt op de verschuldigdheid van boetes of een schadevergoeding. Het afdwingen van betaling van deze boetes of schadevergoeding kan dan via de rechter worden afgedwongen. Weet u niet of u uw oud-werknemer hier aansprakelijk voor kan houden? Neem gerust contact met ons op om uw vragen te stellen. Wilt u meer weten over de contractrechtelijke zaken hiervan? Bekijk dan de contractenrecht pagina.

Belangenafweging

In een gerechtelijke procedure over een concurrentiebeding zal een rechter moeten beoordelen of het beroep op het concurrentie- en/of relatiebeding gerechtvaardigd is. Er zal dan aan de zijde van de werkgever met name sprake moeten zijn van een zwaarwegend belang bij handhaving van het concurrentie- en/of relatiebeding. Het te beschermen belang van een werkgever bestaat uit de mate waarin is geïnvesteerd in de opgebouwde kennis van de werknemer, de bestaande relaties en de concurrentiepositie. Tegenover het belang van de werkgever staat het belang van de werknemer op vrije arbeidskeuze. Uit de rechtspraak over de belangenafweging bij handhaving van een concurrentiebeding blijkt dat de rechter ook de mogelijkheden van een werknemer om elders een hoger salaris te verdienen, alsmede de kansen op de arbeidsmarkt en zijn persoonlijke omstandigheden, meeweegt.

Zwaarder drukken concurrentie- en/of relatiebeding

Een werknemer, die al langer bij een werkgever in dienst is en in deze periode een bepaalde groei heeft doorgemaakt, kan vaak ook aanvoeren dat het concurrentie- en/of relatiebeding ‘zwaarder’ op hem is gaan drukken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer na verschillende promoties meer door het concurrentie- en/of relatiebeding wordt belemmerd bij het vinden van een andere baan dan wanneer hij zijn oorspronkelijke (lagere) functie nog zou uitoefenen.

Om die reden doet een werkgever er goed aan om het concurrentie- en/of relatiebeding van een werknemer regelmatig tegen het licht te houden en zo nodig in overleg met de werknemer te herzien.

Ons advies

Weten of u bijvoorbeeld recht hebt om uw werknemer(s) een concurrentie- en/of relatiebeding op te leggen? Of heeft u andere vragen over een concurrentie- of relatiebeding?
Neem dan gerust contact met ons op. Bel onze sectie Arbeidsrecht via tel. 0172 – 42 71 94, vul het onderstaande contactformulier in of stuur ons een WhatsApp bericht.
  Laat onze specialisten u helpen