← Terug

Vaststellingsovereenkomst

Arbeidsrecht Werknemer

Vaststellingsovereenkomst ontvangen?

In het arbeidsrecht tekenen werkgever en werknemer samen een vaststellingsovereenkomst om uit elkaar te gaan op basis van wederzijds goedvinden. De vaststellingsovereenkomst (vso) wordt daarom ook wel een ‘beëindigingsovereenkomst’ genoemd. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het uit dienst treden van de werknemer. Wanneer de werknemer akkoord gaat met wat er in de vaststellingsovereenkomst staat, komt de arbeidsovereenkomst ten einde en treden de bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst in werking. Wat betekent dit voor de werknemer? Heeft deze na ontslag recht op WW? Hoe hoog zou de ontslagvergoeding kunnen zijn? Hoe zit het met juridische kosten? Hieronder leest u meer over de belangrijkste punten van een vaststellingsovereenkomst. Als werknemer kunt u met uw werkgever besluiten dat het dienstverband met behulp van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. De vaststellingsovereenkomst wordt daarom ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over het uit dienst treden van een werknemer. Wat betekent het als u akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst? Heeft u als werknemer dan nog recht op een WW-uitkering en een beëindigingsvergoeding? Hoe zit het met de juridische kosten? Met andere woorden: waar kunt u als werknemer op letten?

Verder praten 0172 – 49 43 45

Waarom een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Een vaststellingsovereenkomst kan bijvoorbeeld worden aangeboden als er sprake is van:

  • Een reorganisatie;
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid en de periode van 104 weken is verstreken en het UWV geen loonsanctie heeft opgelegd aan werkgever;
  • Verschil in inzicht hoe u de werkzaamheden moet uitvoeren, onvoldoende functioneren of een conflict.

Met een vaststellingsovereenkomst kunt u samen met de werkgever bepalen onder welke voorwaarden uw dienstverband wordt beëindigd. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat u als werknemer nooit verplicht kunt worden om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Wilt u dit niet of komt u er met de werkgever niet uit, dan zal de werkgever een procedure moeten starten bij het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de reden van ontslag. Wilt u meer weten over de redenen waarvoor een werkgever u mag ontslaan? Kijk voor meer informatie op onze pagina ontslag of vul direct het contactformulier in.

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst is onder andere afhankelijk van de afspraken die u maakt met de werkgever. Er is ruimte om met elkaar te onderhandelen. De belangrijkste punten waar u met werkgever afspraken over zal ‘moeten’ maken:

Einddatum arbeidsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is geen opzegging van de arbeidsovereenkomst. Het is dus niet verplicht om de wettelijke opzegtermijn of de opzegtermijn uit de arbeidsovereenkomst in acht te nemen. U kunt zelf met de werkgever een datum einde dienstverband bepalen. Het advies is wel om in ieder geval de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen. Heeft u namelijk recht op een WW-uitkering dan wordt deze pas uitbetaald nadat de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn in acht is genomen. Gaat u akkoord met een eerdere datum dan krijgt u over de periode tussen die eerdere datum en de datum waarop het dienstverband zou eindigen als de opzegtermijn in acht was genomen, geen loon en ook geen WW-uitkering.

Beëindigingsvergoeding

Gaat u akkoord met een vaststellingsovereenkomst dan wordt u strikt genomen als werknemer niet ontslagen. Pas als u ontslagen wordt, hebt u op basis van de wet recht op een transitievergoeding. Werkgever is dus niet verplicht om een beëindigingsvergoeding aan te bieden. Biedt de werkgever deze echter niet aan, is het voor u als werknemer niet aantrekkelijk om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Wij zien daarom in de praktijk dat er vaak wel een beëindigingsvergoeding wordt opgenomen, waarbij kan worden aangesloten bij de berekening van de wettelijke transitievergoeding. Deze bedraagt een derde bruto maandsalaris (inclusief vaste looncomponenten zoals een dertiende maand en vakantietoeslag) per gewerkt dienstjaar. Zoals gezegd is er ruimte om te onderhandelen. Het is dus ook mogelijk om een hogere beëindigingsvergoeding overeen te komen.

Eindafrekening

De eindafrekening omvat het laatste loon, het resterende vakantiegeld, eventueel opgebouwde maar niet genoten verlofdagen en overige emolumenten.

Vrijstellen van werkzaamheden tot datum einde dienstverband

Vaak wordt er afgesproken dat de werknemer vanaf datum ondertekening wordt vrijgesteld van werkzaamheden tot datum einde dienstverband maar dit kan ook anders zijn. Het is aan werkgever en werknemer om samen afspraken te maken over hoe de periode tot datum einde dienstverband wordt ingevuld.

Uitbetaling van de openstaande vakantiedagen

Bij een beëindiging van uw dienstverband heeft u als werknemer recht op uitbetaling van uw opgebouwde, maar nog niet uitbetaalde vakantiedagen. Ook zal uw werkgever u de tot aan de datum van beëindiging opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Geheimhoudings-, Concurrentie- en relatiebeding

Is er in uw arbeidsovereenkomst een concurrentie- en relatiebeding opgenomen? Dan is het aan te raden om met uw werkgever af te spreken dat deze na datum einde dienstverband komt te vervallen. Werkgever is niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. Het is dus ook hier van belang dat u samen met de werkgever afspraken maakt over de toepassing van het concurrentie- en relatiebeding nadat het dienstverband is beëindigd. Vaak heeft een werkgever er belang bij om een overeengekomen geheimhoudingsbeding in stand te laten. Hiervan ondervindt u als werknemer ook minder nadeel van.

Reden dat het dienstverband wordt beëindigd

Wilt u als werknemer na einde dienstverband aanspraak maken op een WW-uitkering dan is het onder meer van belang dat u niet verwijtbaar werkloos bent. De reden van de vaststellingsovereenkomst speelt daarbij een belangrijke rol. In de vaststellingsovereenkomst zal opgenomen moeten worden dat werkgever het initiatief heeft genomen, dat de werknemer niets te verwijten valt en dat er geen sprake is van een dringende reden. Het UWV is uiteindelijk de instantie die bevoegd is om de WW-uitkering toe te kennen.

Bedenktermijn

Bent u akkoord gegaan met een vaststellingsovereenkomst, maar twijfelt u toch? Een werknemer heeft het recht om binnen twee weken na datum ondertekening de overeenkomst te ontbinden. De werkgever moet deze termijn expliciet in de vaststellingsovereenkomst opnemen. Staat de bedenktermijn van twee weken er niet in? Dan heeft u na datum ondertekening nog drie weken de tijd om u te bedenken.

Ons advies bij een vaststellingsovereenkomst

Teken nooit meteen maar neem even de tijd! Om er zeker van te zijn dat u als werknemer met de meest gunstige voorwaarden uit dienst treedt, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij één van de specialisten van Berntsen Mulder Advocaten. Wij controleren de overeenkomst op juistheid en onderhandelen waar nodig naar een beter voorstel. Het is gebruikelijk en vaak mogelijk dat werkgever (een deel van) de juridische kosten vergoedt. Neem gerust contact met ons op. Bel onze sectie Arbeidsrecht via tel. 0172 – 42 71 94, vul het onderstaande contactformulier in of stuur ons een WhatsApp bericht.
    Laat onze specialisten u helpen