Geen NOW-aanvraag, wel personeel ontslaan?

Arbeidsrecht werkgever
Blog
14 april 2020

De voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn bekend. Het UWV streeft ernaar dat werkgevers vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten.

Werkgevers die gedurende 3 maanden minstens 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming krijgen van maximaal 90% van de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever. Voorwaarde is dat werkgevers het loon van de werknemers doorbetalen en dat de werknemers niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken

Wilt u geen NOW-aanvraag doen, maar wel besparen op loonkosten? In deze blog zet ik kort op een rij hoe u personeel kunt ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Hoe ontsla ik werknemers om bedrijfseconomische redenen?

► 1. Met een ontslagvergunning

Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet volgens de regels van het ontslagrecht aan drie voorwaarden voldaan zijn:

 1. er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische reden, bijvoorbeeld een verliesgevende situatie of een terugloop van omzet of klanten;
 2. de juiste werknemer moet voor ontslag zijn voorgedragen (via het afspiegelingsbeginsel) en
 3. het moet niet mogelijk zijn om de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie.

Als u via het UWV een ontslagvergunning wil verkrijgen op grond van een bedrijfseconomische reden, zal u het UWV moeten overtuigen van deze drie elementen.

Daarnaast zal het UWV tijdens de crisis bij ontslagaanvragen de NOW meewegen. Dat betekent dat u bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet.

► 2. Met wederzijds goedvinden

Als u twijfelt of u aan deze voorwaarden kunt voldoen kunt u – al dan niet in afwachting van de behandeling van de ontslagvergunningsaanvraag – er ook voor kiezen te onderhandelen met uw werknemer over een beëindiging met wederzijds goedvinden via een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. U kunt dan in overleg met de werknemer de voorwaarden van vertrek overeenkomen. Om een dergelijke vertrekregeling aantrekkelijker te maken voor de werknemer, kunt u ervoor kiezen hem ruimer te compenseren. Dat wil zeggen extra compensatie boven hetgeen zou gelden na ontslag via een ontslagprocedure bij UWV. Tegenover deze extra kosten staan voor u dan mogelijk meer tijd en zekerheid.

► 3. Via proeftijdontslag

Als u een werknemer heeft die pas net in dienst is getreden en waarmee u een geldig proeftijdbeding bent overeengekomen (die volgens de eventuele CAO mogelijk is), niet de maximale duur heeft overschreden en niet is verlengd, dan kunt u gebruik maken van proeftijdontslag. Daarnaast is het toegestaan om de arbeidsovereenkomst op te zeggen voordat deze feitelijk is aangevangen, mits er sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen proeftijdbeding.

► 4. Door tijdelijke contracten niet te verlengen

Als u een werknemer heeft met een tijdelijk contract die op korte termijn verloopt, dan kunt u ervoor kiezen deze om bedrijfseconomische redenen niet te verlengen.

U dient echter wel rekening te houden met de aanzegverplichting. Uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, moet u de werknemer schriftelijk informeren dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet. Doet u dit niet of te laat, dan kan het dienstverband wel eindigen maar bent u aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal één maandsalaris.

Daarnaast dient u rekening te houden met de transitievergoeding. Sinds 1 januari 2020 heeft elke werknemer recht op een transitievergoeding bij een onvrijwillig einde van het dienstverband. Als u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet voortzet, dan bent u dus een transitievergoeding verschuldigd.

► 5. Overige ontslagmogelijkheden, los van bedrijfseconomische redenen

Heeft u een werknemer die niet functioneert of u een dringende reden geeft voor een ontslag? Dit staat los van uw financiële positie tijdens de crisis, maar houdt verband met de individuele prestaties of het gedrag van de werknemer. Het blijft mogelijk de rechter te verzoeken het dienstverband te ontbinden of een ontslag op staan de voet te verlenen.

Let ook op het volgende

Vaststellingsovereenkomst

Het is ook mogelijk de werknemer een vaststellingsovereenkomst aan te bieden om een dienstverband te beëindigen. In de vaststellingsovereenkomst kan worden bepaald dat de werknemer opnieuw in dienst wordt genomen zodra de situatie met het coronavirus achter de rug is. Om ervoor te zorgen dat een werknemer recht heeft op een WW-uitkering, moet de contractuele of wettelijke opzegtermijn in acht worden genomen (art. 7:672 BW). Door gelijktijdig met het aanbieden van de vaststellingsovereenkomst ook een aanvraag voor een voorlopige ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen in te dienen, heeft de werknemer bovendien meer zekerheid (Handleiding aanvraag ontslagvergunning UWV).

Transitievergoeding

Bij een beëindiging om bedrijfseconomische redenen is het normaal gesproken verplicht een transitievergoeding toe te kennen (art. 7:673 BW ). In de vaststellingsovereenkomst kan worden opgenomen dat de transitievergoeding pas wordt uitbetaald nadat de crisis rond het coronavirus achter de rug is en de werknemer in tegenstelling tot de gemaakte afspraken, geen nieuwe arbeidsovereenkomst tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden wordt aangeboden.

Deeltijdontslag

Als het gewenst is een werknemer in dienst te houden, maar voor minder uren, kan daarvoor ook een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Dit geldt uiteraard als toepassing van de NOW geen optie is. In een vaststellingsovereenkomst kan dan worden geregeld dat het huidige dienstverband eindigt en de werknemer in dienst komt voor minder uren. Voor het recht op een WW-uitkering is het van belang dat het aantal uren minstens met vijf afneemt art. 16 Werkloosheidswet.


Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Bel met 0172 – 42 71 94 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Ontslag op staande voet terecht?

  8 maart 2024

  Ontslag op staande voet terecht?

  Een ontslag op staande voet blijft niet vaak in stand, maar wanneer is dit wel […]


  Lees meer ›
  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  21 september 2023

  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  Sinds vorig jaar is er nieuwe wetgeving over nevenactiviteiten. De wetgever heeft de mogelijkheden voor een […]


  Lees meer ›