Update: Minister Asscher licht aanpak knelpunten loondoorbetaling bij ziekte nader toe

Arbeidsrecht werkgever
Blog
23 december 2016

In onze blog van 21 april 2016 (Aanpak knelpunten arbeidsmarkt krijgt ook gevolgen voor doorbetaling loon bij ziekte) beschreven we de maatregelen die minister Asscher heeft aangekondigd om werkgevers tegemoet te komen voor wat betreft de knelpunten die zij ervaren bij de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Inmiddels is er nieuws, waarvan we u graag op de hoogte stellen.

De maatregelen waar het om ging, hebben betrekking op:

  1. De inzet van 2e-spoor re-integratie en het opleggen van een loonsanctie door het UWV
  2. De mogelijkheid van een vervroegde IVA-keuring
  3. De premiestellingen voor ziekteverzuimverzekeringen

Nu gaat minister Asscher dieper in op de aangekondigde maatregelen. Hij doet dat in een brief aan de Tweede Kamer van 22 december 2016.

1. Inzet 2e spoor en loonsanctie

Als het aan minister Asscher ligt, wordt het wel of niet inzetten van een 2e spoor re-integratietraject voortaan een keuze van de werkgever en werknemer samen. Op basis van een advies van de bedrijfsarts stellen werkgever en -nemer een plan van aanpak op. Wordt dit plan van aanpak gevolgd, dan kan het UWV na de 2 jaar loondoorbetaling geen loonsanctie opleggen.

Voor wat betreft de invulling van deze maatregel maakt minister Asscher in zijn brief van 22 december een onderscheid tussen:

  • Eigen risicodragers voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): voor deze groep gaat het UWV aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting niet langer de re-integratieverplichtingen toetsen. Deze groep draagt immers zelf de kosten van eventuele WGA-uitkeringen van werknemers en heeft daarmee voldoende prikkels om re-integratie te bespoedigen. Doordat het UWV niet meer toetst, vervalt de mogelijkheid om een loonsanctie aan deze werkgevers op te leggen.
  • Publiek verzekerden voor de WGA: voor deze groep behoudt het UWV zijn toetsende rol. Wat wél verandert, is dat verzekerde werkgevers tussentijds een advies kunnen vragen aan het UWV over het al dan niet inzetten van het 2e spoor. Wordt dit advies vervolgens door de werkgever opgevolgd, dan kan er geen loonsanctie opgelegd worden.

Deze voorgestelde invulling kan echter nog niet op steun rekenen van alle sociale partners. Daarom werkt minister Asscher de maatregelen uit in een wetswijziging die hij begin volgend jaar voorlegt ter internetconsultatie. Daarnaast is de minister met het UWV in gesprek om te bezien hoe de UWV-beoordeling van de re-integratieverplichting verduidelijkt kan worden.

2. Vervroegde IVA-aanvraag

Soms is al vóór het verstrijken van de loondoorbetalingsverplichting duidelijk dat een werknemer ook in de toekomst niet meer zal kunnen werken. In de huidige situatie kan de werknemer dan vervroegd een IVA-uitkering aanvragen. Minister Asscher wil werkgevers ook de mogelijkheid geven een vervoegde aanvraag te doen. Dit voorstel stuitte echter op verzet: als de werkgever de regie krijgt over de aanvraag, dan zou het karakter van de WIA, een werknemersverzekering, ingrijpend veranderen. Er wordt dan ook nog naar een invulling gezocht die op voldoende steun kan rekenen. Met de internetconsultatie volgend jaar (zie hierboven) zal ook de uitwerking van deze maatregel worden gepresenteerd.

3. Premiestelling verzuimverzekering

Met betrekking tot deze maatregel heeft de minister een convenant gesloten met het Verbond van Verzekeraars. Doel hiervan is de premiestelling zo transparant mogelijk te maken en zo onverwachte premiefluctuaties te voorkomen. Het convenant wordt nader uitgewerkt door het Verbond van Verzekeraars.

Verder werkt de SER aan een advies over de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en een sluitend stelsel voor inkomenswaarborg tijdens ziekte. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2017 gereed.

Wilt u meer weten?

Gerelateerde blogs

Ontslag op staande voet terecht?

8 maart 2024

Ontslag op staande voet terecht?

Een ontslag op staande voet blijft niet vaak in stand, maar wanneer is dit wel […]


Lees meer ›
Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

25 september 2023

Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


Lees meer ›
Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

21 september 2023

Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

Sinds vorig jaar is er nieuwe wetgeving over nevenactiviteiten. De wetgever heeft de mogelijkheden voor een […]


Lees meer ›